نوشته‌ها

تعریف Over Draft

Over Draft یا اعتبار افزوده چیست ؟

overdraft یا اعتبار افزوده ، مفهومی مرتبط به تسهیلات بانکی است که در حسابهای اعتباری مطرح می گردد ، در اعتبار افزوده بانک گشاینده حساب ، اعتبار صاحب حساب را تا آخرین میزان آن افزایش می دهد .

در واقع به مشتری بانک این امکان را می دهد که از طریق حساب کنونی خود از بانک قرض بگیرد . مشتری میتواند برای سقف Over Draft یا اعتبار افزوده نیز محدودیت قائل شود و تنها در مواقع اضطراری و برای استقراض کوتاه مدت از آن استفاده کند .

انواع Over Draft یا اعتبار افزوده

این امکان بانکی  را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود :

۱-نوع پیش بینی شده

۲- نوع پیش بینی نشده

در Over Draft پیش بینی شده مشتری ، میزان اعتبار افزوده را قبلا با بانک خود توافق می نماید به طور مثال مشتری و بانک متفقا میزان اعتبار افزوده را ۱۰۰ یورو تنظیم می کنند . برای پرداخت یک قبض ۱۵۰ یورویی مشتری می تواند زمانی که فقط ۵۰ یورو در حساب خود موجودی دارد از این امکان استفاده کند و ۱۵۰ یورو را پرداخت نماید . هزینه هایی که مشتری بابت این نوع اعتبار افزوده متحمل می شود مطابق با استاندارد های بانکی محاسبه می گردند .

 نوع پیش بینی نشده  زمانی اتفاق می افتند که صاحب حساب بدون توافق قبلی با بانک بیش از موجودی حساب خود خرج می کند . مشتری ممکن است با صرف کردن میزان بیشتر از اور درفت پیش بینی شده خود وارد اور درفت پیش بینی نشده شود .

تصور بفرمایید شخصی از ۱۰ یورو Over Draft پیش بینی نشده استفاده می کند ، صاحب حساب بابت هر روزی که این قرض بر عهده اوست باید ۶ یورو هزینه پرداخت نماید .

Loan arrangement under which a bank extends credit up to a maximum amount (called overdraft limit) against which a current (checking) account customer can write checks or make withdrawals. The most common form of business borrowing, an overdraft is a type of revolving loan where deposits (credits) are available for re-borrowing, and interest is charged only on the daily overdraft (debit) balance. It is, however, also a demand loan: the facility can be cancelled (and entire outstanding amount 'called') at any time by the lender at its discretion, without any warning notice or explanation. If the overdraft is secured by an asset or property, the lender has the right to foreclose on the collateral in case the account holder does not pay.
Calls happen usually where the borrower's credit rating falls, lender has reason to believe the borrower may go into default, or borrower has not 'revolved' the overdraft in a satisfactory manner and has turned it into a hardcore debt. An overdraft is approved only for a fixed period (usually one year) after which it is must be renegotiated. In the US practice (where it is called line of credit or credit Line), the borrower is often required to maintain 10 to 20 percent of the approved overdraft limit as cash balance in the account, and must demonstrate its continuing financial health by managing without the overdraft for a one or two-month period (called cleanup period). Also called bank overdraft.

منابع انگلیسی :

Business Dictionary

NatWest