نوشته‌ها

نکاتی در باب عقد بیمه

در این پست به یاری وکلای متخصص و با بهره گرفتن از تجربیات ارزشمند آنها به بیان نکاتی در باب عقد بیمه می پردازیم . بیمه یکی از قراردادهای بسیار پرکاربرد در کشور بوده و یکی از معدود قراردادهایی است که توسط برخی قوانین اجباری اعلام شده است . برای آگاهی بیشتر در این خصوص با اریکه عدل  همراه باشید .

نکاتی در باب عقد بیمه

+اگر مالک اتومبیلی که بیمه نشده یا بیمه کامل ندارد آنرا در اختیار فردی فاقد گواهینامه قرار دهند و وی منجر به فوت کسی شود، اولیای دم برای مطالبه دیه تنها به راننده مقصر می تواند مراجعه کند و مالک خودرو فقط از جهت معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه مسئولیت کیفری خواهد داشت.

+ شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت مبلغ معینی در خصوص دیه است و نوسانات قیمت دیه در بازار تاثیری در میزان تعهد بیمه نخواهد داشت مگر آنکه توافق دیگری میان بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد.

+ نقل و انتقال اتومبیل تاثیری در مسئولیت بیمه گر ندارد و پس از دادن مشخصات کامل انتقال گیرنده خودرو به بیمه گر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای تعهدات بیمه گر به مالک جدید خودرو منتقل خواهد شد.

+اگر در یک حادثه بیمه گذار محکوم به پرداخت مبلغ بیش از یک دیه کامل شود شرکت بیمه گر موظف است صرف نظر از جنسیت و دین زیان دیده تمامی دیه های متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت کند ولی اگر راننده در حال مستی بوده یا مواد مخدر مصرف یا روان گردان استعمال کرده بوده یا راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی بوده شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به قائم مقامی وی برای استرداد وجوه پرداخت شده از شخصی که موجب خسارت شده به دادگاه مراجعه کند.

+به موجب قانون بیمه اجباری اصلاحیه سال ۱۳۸۷ دادگاهها موظف هستند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی بیمه نامه ی شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته تا میان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

+در مواردی که راننده مقصر پس از بروز حادثه متواری می شود و مورد شناسایی قرار نمی گیرد زیان دیده می تواند تا سقف ۴۰ میلیون ریال خسارت خود را از صندوق تامین خسارتهای بدنی مستقر در شرکت سهامی شرکت ایران و مطابق مصوبه سال ۱۳۸۰ هیئت وزیران دریافت کند و برای این کار صرف درخواست کفایت می کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. صندوق پس از پرداخت وجه با اعلام مراتب به محاکم قضائی اولیای دو یا زیان دیده را برای دریافت باقی مانده دیه به صندوق بیت المال معرفی می کند.

+مستمری که مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی به بازماندگان متوفی پرداخت می گردد جزء ماترک وی نیست که مطابق قوائد ارث تقسیم شود بلکه هریک از بازماندگان به نحو مساوی و مطابق قوانین تامین اجتماعی از این مستمری سهم می برند.

+ از آنجا که مستمری جزء ترکه محسوب نمی شود لذا پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است.

+واجدین شرایط دریافت مستمری عبارتند از :

الف) همسر دائمی بیمه شده مادامی که شوهر اختیار نکرده است ( ۵۰% مستمری )، هریک از فرزندان متوفی مادامی که به سن ۱۸ سال نرسیده و یا پس از ۱۸ سالگی منحصرا به امر تحصیل اشتغال داشته باشد یا طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کارکردن نباشد ( ۲۵% مستمری ) و پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل بوده و سن آنها از ۶۰ سال ( پدر ) و ۵۵ سال ( مادر ) متجاوز باشد و خود از سازمان دیگری مستمری دریافت نکند. در صورت فوت یکی از مستمری بگیران یا فقد شرایط استحقاق دریافت مستمری، سهم وی به سهم سایرین اضافه خواهد شد.