نوشته‌ها

رد دادخواست تجدیدنظرخواهی بی مورد

مهارت آموزی قضاوت

قاضی دادگاه بدوی باید توجه داشته باشد که رد بی مورد دادخواست تجدید نظر تجدیدنظر خواه در صورتی که شرایط پذیرش آن موجود باشد ، ممکن است موجبات تعقیب انتظامی قاضی مربوطه را فراهم آورد .  لذا قاضی دادگاه بدوی باید در رد یا پذیرش دادخواست تجدید نظر باید بسیار محتاطانه عمل نماید چرا که علاوه بر عواقب انتظامی ممکن است حقوق حقه تجدیدنظر خواه بواسطه عدم دقت قاضی ، به طور کلی از بین برود .

رد دادخواست تجدیدنظرخواهی بی مورد

پرونده انتظامی در خصوص رد دادخواست تجدیدنظرخواهی بی مورد

کلاسه پرونده: ….

شماره دادنامه: ….

تاریخ رسیدگی: ۲۳/۸/۱۳۹۰

مرجع رسیدگی: دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: …

موضوع رسیدگی

رسیدگی به کیفرخواست‌های شماره ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ – ۲۸/۷/۱۳۸۸ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

به شرح محتویات پرونده کلاسه ۳۸۶۴/۷۸/۸۷ مطروحه در دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۵/۱۱/۷۸ علیه آقای «…» رئیس وقت شعبه … عمومی حقوقی شهرستان … طی گزارش شماره … اعلام تخلف انتظامی گردیده. آقای «…» دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی پرونده و تهیه گزارشی از چگونگی قضیه امر نهایتا در خصوص آنچه به کیفرخواست‌های انتظامی صادره مربوط می‌شود به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

نظریه انتظامی: مطابق دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی … حکم به اثبات اعسار از هزینه دادرسی به نحو اقساط صادر گردیده و ضمن آن مقرر شده پس از پرداخت اولین قسط پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. نظر به اینکه آقای … در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ اولین قسط هزینه دادرسی را پرداخت نموده و آقای … رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … می‌بایست دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر صادر می‌کرد اما مشارالیه برخلاف مفاد دادنامه فوق‌الاشعار، بدون ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره … مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در مهلت معین نموده است.

بنابراین قاضی یاد شده از مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد ۲۹۵ و ۵۱۴ و تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرتکب تخلف انتظامی گردیده به همین اعتبار به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی به تعقیب انتظامی مشارالیه اظهارنظر نموده است و با عنایت به اینکه هیات دادرسان شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … آقایان … و … بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی به شرح فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته دادنامه بدوی را تایید کرده‌اند مرتکب تخلف انتظامی گردیده به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی به تعقیب انتظامی نامبردگان اظهارنظر نموده است.

آقای … معاون محترم دادسرای انتظامی قضات به شرح نظریه مورخه ۴/۷/۱۳۸۸ با عقیده آقای دادیار انتظامی موافقت کرده و دادستان محترم انتظامی به شرح کیفرخواست‌های شماره ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ – ۲۸/۷/۱۳۸۸ از دادگاه عالی انتظامی قضات برای قضات مشتکی‌عنهم پیشنهاد تعیین کیفر انتظامی نموده که پرونده امر پس از ارسال به دادگاه مزبور و ارجاع به شعبه … تحت کلاسه‌های … ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. مفاد کیفرخواست‌ها به قضات موصوف ابلاغ آقایان … و … به ترتیب لایحه شماره … و …. را تقدیم داشته‌اند که لوایح مذکور مورد مطالعه اعضای دادگاه واقع عینا پیوست پرونده می‌باشند. حسب لایحه شماره … تقدیم از ناحیه آقای … و نامه شماره … ریاست محترم قوه قضائیه، آقای … از تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ بازخرید گردیده است.

اینک در تاریخ بالا جلسه هیات شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. پرونده‌های مارالذکر مطرح است. گزارش عضو ممیز قرائت شد. جناب آقای … معاون اول محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» اعضای دادگاه با مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط قاضی دادگاه بدوی (آقای … فرزند … رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …) علی‌رغم پرداخت اولین قسط هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی توسط تجدیدنظرخواه برابر دادنامه شماره … و تایید قرار موصوف توسط قضات محاکم تجدیدنظر استان … (آقایان … و …) به شرحی که در نظریه انتظامی مبنای کیفرخواست‌های انتظامی دادسرای انتظامی قضات آمده به نظر اهمال در انجام وظایف مخصوصه است. بنا به مراتب :

اولا: دفاعیات قضات مشتکی‌عنهم دادگاه تجدیدنظر به کیفیتی نیست که موثر در مقام باشد. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک از آنان را به اخطار کتبی بدون درج در پرونده خدمتی محکوم می‌نماید.

ثانیا: به حکایت‌نامه شماره … ریاست محترم قوه قضائیه و مفاد لایحه شماره … آقای … به موجب حکم مربوطه از ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ بازخرید از خدمت گردیده بنابراین به لحاظ اینکه نامبرده قاضی نمی‌باشد موجبی برای تعیین کیفر محکومیت نیست پرونده نسبت به وی مختوم اعلام می‌گردد.