نوشته‌ها

ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

نکته حقوقی رای

اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلا ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی ۳۶ هزار متر مربع از اراضی ۱۱ اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان دادگاه با توجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین و اینکه وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه ۱۸/۷/۸۹ دعوی خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده و در جلسه رسیدگی آتی نیز هیچ کدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند و بدون اخذ توضیح از طرفین، امکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده و به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید نظر خواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.)نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه ۳۰/۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است نظر به اینکه مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده در اخطاریه های مقید به وقت رسیدگی ۲/۹/۸۹ قید نگردیده بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفین فاقد مدلول ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند ه قابل انطباق می باشد، فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست - ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی - عدم حضور خواهان و خوانده در دادگاه

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

نکته حقوقی رای

در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

با التفات به کلیه ی اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی باشند، با اختیارات حاصله از ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۱۲۸ مورخه ۷/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه (ف. ح.) با وکالت (الف. م.) و (ح. ص.) به طرفیت (ب. م.) و (ب. ر. ک.) به خواسته ابطال اوراق قرضه به شماره ۲۰۷۷۷۴۸۲ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه ی اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل  خواسته ضرورت داشته باشد و شخص خواهان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه بدون اخذ توضیح از مشارالیه نتواند انشای رأی نماید و از سوی دیگر می بایست موارد اخذ توضیح به موجب اخطاریه به اطلاع خواهان رسیده باشد. این در حالی است که در مانحن فیه موارد توضیح خواسته شده از ناحیه دادگاه که خواهان جهت ارایه ی توضیحات دعوت گردیده، در رابطه با اصل خواسته نبوده بلکه در رابطه با پرونده استنادی می باشد که این مورد از موارد ابطال دادخواست مدنظر قانون گذار نمی باشد؛ از این رو دادگاه با قبول لایحه ی اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست - عدم توضیح - ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی