نوشته‌ها

تعریف شرکتهای تجاری و فواید آنها

تعریف شرکت تجاری

تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، بدان شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود: مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری.

همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابرآن هر یک از شرکا آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.

 

تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی

شرکت تجاری، با شرکت مصطلح در حقوق مدنی که گاه بدان «مشارکت مدنی» نیز گفته می شود، این تفاوتها را دارد:

 1. شرکت تجاری به استناد ماده ۵۸۳ ق.ت دارای شخصیت حقوقی است، اما شرکت مدنی معمولا دارای شخصیت حقوقی نیست. ماده ۷ ق.ب.ت نیز شرکتهای تعاونی را واجد شخصیت حقوقی می داند. بنابراین می توان گفت که شرکت تجاری، شرکتی است با شخصیت حقوقی و شرکت مدنی، شرکتی است فاقد شخصیت حقوقی.
 2. توجه داشته باشید که شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکا آن می باشد.
 3. شرکت تجاری از آن جا که دارای شخصیت حقوقی است، می تواند طرف حق و تکلیف گردد، اما شرکت مدنی خیر.
 4. شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود است، اما شرکت مدنی دارای اسم مختص به خود نیست.
 5. شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکا یا برخی از آن ها متفاوت باشد، اما برای شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت متصور نیست.
 6. شرکت تجاری دارای دارایی مختص به خود می باشد، اما شرکت مدنی دارای دارایی مختص به خود نیست، بلکه هرچه هست دارایی های شرکا است که به صورت مشاع بین آن ها درآمده است. به عبارت دیگر در شرکت تجاری، مالکیت شرکا نسبت به آورده های آنها سلب می گردد و آورده ایشان به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید، اما در شرکت مدنی، خود شرکا مالک اموال مشاعی می شوند که برای شرکت آورده اند.
 7. به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکا، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکا قابل توقیف نیست و بالعکس.
 8. در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکا به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به عنوان خوانده درج می گردد.
 9. در شرکت تجاری تصمیم گیری ها به اکثریت آراء است که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکا است.
 10. در شرکت مدنی اداره اموال مشاع و پایان شرکت علی القاعده تابع تراضی شرکا است، اما در شرکت تجاری تجاری اداره شرکت تجاری اداره شرکت و پایان شرکت و انحلال و تصفیه آن و رابطه با طلبکاران و ... تابع احکامی است که در قوانین تبیین شده است.

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری:

این قوانین به تربیت سال تصویب از قرار ذیل اند:

 1. قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰
 2. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
 3. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
 4. قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰
 5. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

 

 • تا سال ۱۳۴۷، تمام شرکت ها تابع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بودند. در این سال قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده به تصویب رسید که در این ۳۰۰ ماده فقط در مورد شرکت های سهامی عام و خاص بیان حکم می نمودند. بنابراین از سال ۱۳۴۷ شرکت های سهامی عام و خاص تابع قانون قانون جدید شدند و سایر شرکت ها در حکومت قانون تجارت باقی ماندند. پس از تصویب این قانون و اعمال آن در مورد شرکت های سهامی، عملا مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نمودند، کنار گذاشته شدند و در حال حاضر مواد مذکور به جز در مواردی که در سایر مقررات به آن ها ارجاع شده است قابلیت اجرایی ندارند.
 • در سال ۱۳۵۰ قانون شرکت های تعاونی تصویب شد ولی در سال ۱۳۷۰ برای ساماندهی شرکت های تعاونی، قانون جامع تری به نام قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. بسیاری از مواد قانون شرکت های تعاونی توسط این قانون جدید نسخ شده اند. بنابراین در حال حاضر شرکت ها تابع قوانین ذیل اند:
 1. شرکت های سهامی عام و خاص: تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
 2. شرکت های تعاونی: تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکتهای تعاونی ( البته اکثر مواد این قانون به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا نسخ شده اند.)
 3. سایر شرکت ها: تابع قانون تجارت

 

فواید تشکیل شرکت تجاری

شرکت تجاری دارای فوایدی از قرار ذیل نسبت به شرکت مدنی یا فعالیت تجاری انفرادی می باشد:

 1. فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می گردد.
 2. فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.
 3. فعالیت در قالب شرکت تجاری موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک) می گردد.
 4. اداره شرکت تجاری آسان تر از اداره شرکت مدنی است، چرا که تصمیمات در شرکت تجاری علی الاصول به اکثریت اتخاذ می گردد و تصمیمات در شرکت مدنی، علی الاصول به اتفاق آراء.
 5. در برخی از قالب های شرکت های تجاری، مانند شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود، شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئولیت ندارند، بلکه مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه یا سهام آن ها است. این امر موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران می گردد.
 6. برخی از قالب های شرکت بنابر قانون و بنابه دلایلی خاص مورد حمایت دولت قرار می گیرند و تسهیلات در اختیار آن ها قرار داده می شود، مانند شرکت تعاونی.
 7. در شرکت مدنی، هر شخصی که با شرکت معامله ای منعقد کند، در واقع وارد معامله با تمام شرکا شده است. او در برابر تمام شرکا مسئولیت قراردادی دارد و تمام شرکا در برابر او. اما در شرکت تجاری هر شخصی که وارد انعقاد عقد با شرکت گردد، فقط با یک شخص رابطه معاملاتی برقرار کرده است و آن هم شخص حقوقی شرکت است.
 8. در برخی از قالب های شرکت تجاری، مانند شرکت های سهامی و تعاونی، شرکا ممکن است دائما کمتر یا بیشتر شوند یا به طور ارادی تغییر کنند، اما در تمام این حالات شخصیت حقوقی شرکت ثابت و پابرجاست. از همین رو قالب های شرکت های تجاری از عمری طولانی برخوردارند.

تعریف شرکت , شرکت چیست ؟ شخصیت حقوقی چیست , تفاوت شخص حقیقی و شخص حقوقی , توضیح درباره شخص حقوقی , آیا شرکت همان شخص حقوقی است؟ , شرکت تجاری , شرکت تجارتی , کاربردهای شرکت تجاری , مزایای شرکت تجاری , فواید شرکت تجاری , فعالیت در قالب شرکت , شرکت و تعریف حقوقی آن , تعریف حقوقی شرکت تجاری , قانون شرکتها , قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها , قوانین شرکت , مقررات شرکتها , آشنایی با شرکتها , کلیات شرکتها , شرکتهای تجاری ایرانی , قالبهای شرکتی , تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی , تفاوت شرکت با مشارکت , تفاوتهای شرکت زدن با شریک شدن , حقوق شرکتها , تعریف شرکت و شخصیت حقوقی , تفاوت شرکت با افراد , وکیل شرکتها , بهترین وکیل شرکتها , مشاور حقوقی شرکتها , شرکت خصوصی , تعریف شرکت ایرانی