دپارتمان وصول مطالبات

وکیل چک ، وکیل سفته و مطالبه اسناد عادی

اریکه عدل در نقش وکیل وصول مطالبات به شما کمک می کند که در کمترین زمان و با نازل ترین هزینه ها مطالبات خود را که در قالب چک ، سفته رسید و اسناد عادی هستند ، وصول نمایید .

وصول مطالبات عادی و قراردادی

حتی اگر مبنا و سند مطالبات شما  سند عادی ، سند دست نوشته یا قرارداد باشد اریکه عدل آن را برای شما در سریع ترین حالت وصول می کند.

وصول کلیه سفته های شما

اریکه عدل در واخواست و مطالبه سفته تخصص دارد . در سریع ترین زمان سفته ها را وصول می کنیم و منابع مالی را به شما باز می گردانیم.

وصول کلیه چکهای شما

دیگری هیچ نگرانی در خصوص چکهای برگشتی نخواهید داشت . اریکه عدل کلیه چکهای شما را در کم ترین زمان وصول می کند.