وکیل مالکیت فکری

خدمات حقوقی ثبت اختراع، برند و دعاوی مالکیت فکری

( دپارتمان مالکیت فکری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل )

وکیل مالکیت فکری و مشاور حقوقی علامت تجاری و اختراعات پشتیبان ایده های نو و تراوشات فکری شماست .