وکیل قرارداد لایسنس

خدمات قرارداد License ، قرارداد بهره برداری و لیسانس

قرارداد لایسنس ( قرارداد License ) به معنی اجازه است که توسط مالک به دیگری به منظور استفاده از حق مالکیت فکری ، در شرایط مورد توافق ، برای یک هدف معین در یک سرزمین معین و برای یک دوره زمانی مورد توافق داده می شود.