دپارتمان تخصصی قراردادها
شرکت در مذاکرات قراردادی و تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل با یهره گرفتن از دانش روز حوزه قراردادهای و بهترین وکلا و مشاورین حقوقی این عرصه خدمتگذار شرکتها و بازرگانان می باشد.