دپارتمان تخصصی شرکتها
پشتیبانی حقوقی موردی و دوره ای شرکتها

اریکه عدل برای اولین بار ، با ارائه پکیج های متنوع پشتیبانی حقوقی شرکتها ، کلیه امور حقوقی ، قضایی و قراردادی شرکت ها را پوشش می دهد .