برخورد با مساله نفقه و نیاز به وکیل نفقه و مشاور حقوقی نفقه مخصوص کسانی که قصد جدایی دارند نیست بلکه آن دسته از زنانی که برای ادامه زندگی شان واقعا نیاز به خرجی گرفتن از مرد دارند هم برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه می کنند و نیاز به خدمات وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص دارند . در این صفحه به شما می گوییم که وکیلی که باید برای مطالبه نفقه به دادگاه بفرستید چه ویژگی هایی باید داشته باشد .

نفقه به چه معناست ؟

نفقه زن همان خرجی است که مرد مکلف است به زن بپردازد . وکیل نفقه شما معتقد است در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد.

با توجه به عقیده وکیل نفقه و مشاور حقوقی نفقه می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ با وکیل خانواده خود در موسسه حقوقی اریکه عدل همراه باشید.

وکیل خانواده در موضوع نفقه حق تقدم شما را درک می کند

حق تقدم زن در موردن نفقه یعنی چه ؟ مشاور حقوقی نفقه به شما توضیح می دهد ، تصور کنید شوهر شما چندین طلبکار دارد ، هر کدام به طرق مختلف از او طلب دارند ، شما هم بابت نفقه از او طلبکار هستید . در اینجا می گویند طلب زن مقدم است یعنی باید قبل از بقیه طلبکاران تسویه شود .

حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی در این زمینه می گوید : « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

مشاهده می فرمایید که تسلط بر قوانین مختلف برای یک وکیل خانواده که برای نفقه به دادگاه می رود ضروری است تا بتواند حق و حق شما را محفوظ نگه دارد .

وکیل نفقه شما ویژگی های نفقه را می داند

وکیل خانواده شما به خوبی ویژگی های نفقه را درک می کند و از این ویژگی ها به بهترین نحوه به نفع شما در دادگاه استقاده می کند .در زیر به برخی از این ویژگی ها اشاره می شود

ما دو جور نفقه داریم یکی نفقه زن است و دیگری نفقه اقارب . نفقه اقارب یعنی وظیفه ی مرد در خصوص پرداخت خرجی فامیل خودش مثل پدر ، مادر و …. در ادامه به بیان تفاوت ها می پردازیم تا به خوبی مفهوم را درک کنید.

نفقه ی زن در مقام مقایسه با نفقه ی اقارب (خویشاوندان نسبی) داراری ویژگی ها و مزایائی به شرح زیر است:

  • نفقه ی زن مقدم بر نفقه ی اقارب است (ماده ی ۱۲۰۳) : اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
  • زن می تواند نفقه ی زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که « اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند» ( ماده ی ۱۲۰۶).
  • نفقه ی زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست: زن، اگر چه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید ( ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی). لیکن در نفقه، اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است(مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی). به علاوه در مقدار نفقه ی زن، وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقه ی اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیقه نشود (ماده ی ۱۱۹۸).
  • نفقه ی زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچگاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه ی اقارب یک تکلیف متقابل است.
  • طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه ی اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه ی اولاد که طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ بر سایر دیون مقدم شده است.

وکیل خانواده و نفقه بعد از طلاق

نفقه ی مطلقه ی رجعیه :

طبق بند اول ماده ی ۱۱۰۹ ق.م. «نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهده ی شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد … ». دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه ی زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد.

نفقه ی زن آبستن در عده ی فسخ نکاح یا طلاق بائن :

برابر بند دوم ماده ی ۱۱۰۹ ق.م. «… اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». شک نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد، تا بتواند از او مطالبه ی نفقه کند، چنانچه بند آخر ماده ۱۱۰۹ تصریح کرده است. در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه ی نکاح کاملا منحل شده است.

 نفقه ی زن آبستن در عده ی وفات :

حال ببینیم آیا زن آبستن در عده ی وفات می تواند مطالبه ی نفقه کند. ماده ی ۱۱۱۰ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « در عده ی وفات زن حق نفقه ندارد«. با توجه با اطلاق این ماده و قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده ی مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عده ی وفات است استحقاق نفقه نخواهد داشت. لیکن شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد. چرا که زن آبستنی که در عده ی وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده ی طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه ی نفقه کند؟ ممکن است گفته شود زن آبستنی که در عده ی وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تامین کند. ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آنچه از ترکه ی متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می رسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. از این رو با توجه به عدالت قضائی و انصاف و ملاک ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی، بعضی از استادان حقوق گفته اند: ماده ی ۱۱۱۰ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده ی وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه ی شوهر را دارد.

ماده ی ۱۱۱۰ ق.م.  در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح شده است: « در ایام عده ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد». ظاهرا نظر نخستین قانونگذار بر آن بوده است که برای زن آبستن در عده ی وفات حق نفقه از ترکه ی شوهر قائل شود؛ لیکن به علت ایراد شورای نگهبان ماده به طریق فوق اصلاح شده که متضمن حکم جدیدی نیست و از آن چنین بر می آید که نفقه ی زن آبستن در عده ی وفات تابع قواعد عمومی نفقه ی اقارب است، یعنی زن فقط می تواند از خویشانی که تکلیف به انفاق اقارب دارند مطالبه ی نفقه کند و این قاعده قبلا هم وجود داشته است.

سوالات خود را در بخش مشاوره حقوقی آنلاین مطرح کنید !

مشاوره حقوقی آنلاین

سوالات خود را همین حالا مطرح کنید !

شما عزیزان می توانید با استفاده از بخش مشاوره حقوقی آنلاین کلیه سوالات حقوقی و قضایی خود را مطرح نموده و در اسرع وقت پاسخ قابل فهم و کاربردی دریافت نمایید .

وکیل خانواده ، نفقه زن