0
0

وڪــالــتــنــامــه بــلــاعــزل در طــلــاق و حــضــانــت فــرزنــدم از جــانــب زوج حــدود اخــتــیــاراتــش تــنــها بــه مــســائل مــربــوطــ‌بــه همــان طــلــاق و حــضــانــت مــیــبــاشــد یــا هرگــونــه دعــوے در هر مــورد از جــانــب وے اعــم از ڪــیــفــرے و..مــتنــوڪــالــتــنــامــه:(مــطــلــقهنــمــونــدن وڪــیــل از زوجــیــت مــوڪــل بــهر قــســم طــلــاقــ…ومــراجــعــه بــه دادگــاهها حــتــے مــدنــے خــاص و بــا حــق اقــامــه هرگــونــه دعــوے حــقــوقــے و جــزائے اعــم از اعــلــام جــرم يا تــقــديم دادخــواســت عــلــيه هر شــخــص حــقــيقــے يا حــقــوقــے در رابــطــه بــا طــلــاق و دفــاع از آن و دفــاع از دعــاوے عــلــيه مــوكل در رابــطــه بــا طــلــاق و نــســبــت بــهر خــواســتــه و بــهر مــيزان بــا حــق واخــواهے نــمــودن در هر مــرحــلــه تــا فــرجــام خــواهے و تــجــدیــد نــظــرخــواهے و اعــاده دادرســے مــصــالــحــه و تــعــيين وكيل ســازش،ادعــاے جــعــل يا انــكار نــســبــت بــه ســنــد طــرف واســتــرداد ســنــد،تــعــين جــاعــل،ارجــاع دعــوے بــه داورے و تــعــيين داور ،تــوكيل بــه غــير ولــو كرارا” بــا حــق عــقــد قــرارداد بــا وكلــاے دادگــســتــرے و فــســخ يا جــايگــزينــیــآن،تــعــيين مــصــدق و كارشــنــاس،اقــرار در مــاهيت دعــوے يا بــه امــرے كه كلــا” فــاطــع دعــوے بــاشــد،دعــوے خــســارت،اســتــرداد دعــوے،جــلــب شــخــص ثــالــث و دفــاع ازدعــوے ثــالــث،دعــوے مــتــقــابــل و دفــاع از دعــوے نــامــبــرده،درخــواســت صــدور بــرگ اجــرائے و تــعــقــيب عــمــلــيات اجــرائے و تــحــویــل دادن جــهیــزیــه اخــذ گــواهے عــدم امــڪــان ســازش و تــنــظــیــم و امــضــا هر نــوع اقــرار نــامــه بــهر نــحــو و تــرتــیــب و قــیــامــ‌و اقــدام بــه تــمــامــے تــشــریــفــات و امــضــاے ســنــد طــلــاق و ثــبــت دفــتــر و احــتــمــالــا اصــلــاحــیــه هاے آن و تــادیــه هزیــنــه ها و اخــذ یــا تــســلــیــم اوراق و مــدارك اعــم از اصــل يارونــوشــت و كپــیــ،ودادن وڪــالــت جــهت اجــراے صــیــغــه طــلــاق و اعــلــام رضــايت مــعــرفــے یــا جــرح شــهود ایــراد مــعــایــنــه و تــحــقــيق مــحــلــے و تــامــين دلــيل و تــامــين خــواســتــه،اجــراے قــرارها،مــراجــعــه بــه مــراجــع نــيروے انــتــظــامــے،دريافــت يا تــســلــيم اوراق و مــدارك اعــم از اصــل يارونــوشــت و كپــے،بــا حــق مــراجــعــه بــه تــمــامــے دادســراهاے عــمــومــے و انــقــلــاب اســلــامــے و دادگــاههاے عــمــومــے و تــجــدیــدنــظــر و انــقــلــاب و غــیــره واجــراے احــكام حــقــوقــے و جــزایــے و دادســتــانــے ڪــل ڪــشــور و شــعــبــات ان و اداره و شــعــبــات تــشــخــیــص قــوه قــضــایــیــه و دفــتــر رســیــدگــے بــه امــورات قــضــایــے مــقــام مــحــتــرم ریــاســت قــوه قــضــایــیــه و دادن هرگــونــه وڪــالــت تــعــهد در رابــطــه بــا بــا انــجــام امــر وڪــالــت تــڪــمــیــل فــرمــها و پــرســشــنــامــه ها امــصــا ذیــل ڪــلــیــه اوراق و اســنــاد و صــورت جــلــســات و مــدارڪ و دفــاتــر و احــڪــام مــربــوطــه)

  • You must to post comments
-1
0

با سلام ،

شکا ظاهرا متن وکالتنامه را اینجا نوشته اید! لطفا بفرمایید که سوالتان چیست ؟

* تذکر بسیار مهم

هموطنان عزیز عنایت داشته باشید که مشاوره حقوقی اینترنتی ، بدون مطالعه اسناد و مدارک و احاطه وکیل بر موضوع و صرفا بر اساس گفته های طراح سوال ارائه می شود ، لذا موکداً توصیه می کنیم آن را ملاک اقدام قضایی یا دفاع در دادگاه قرار ندهید.
صمیمانه توصیه می کنیم که قبل از هر اقدامی با در دست داشتن مدارک کامل موضوع به صورت حضوری با یک وکیل مجرب مشاوره حضوری داشته باشید .

* پذیرش وکالت شما

در صورتی که تمایل دارید در این پرونده به وکلای اریکه عدل وکالت بدهید ، با شماره های 26411750-021 و 26411906-021 تماس حاصل فرمایید .
شما عزیزان همچنین می توانید با مراجعه به صفحه رزرو وقت مشاوره ، در تاریخ دلخواه با بهترین وکلای ما وقت مشاوره رزرو نمایید.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
نام*
ایمیل*
وب سایت
پاسخ شما*
فایل ضمیمه
File Name اندازه
هیچ فایلی آپلود نشد
بیشترین تعداد فایل: 3، بیشترین مقدار فایل: 1MB
فرمت های قابل قبول: txt pdf zip jpg png