بازخرید کردن ، قوانین و مقررات بازخرید ، بازخرید شدن کارمند

همه چیز درباره بازخرید شدن کارمند

چگونه باید خود را بازخرید کرد ؟ روال بازخرید شدن چگونه است ؟ قوانین و مقررات بازخریدی چیست ؟ و ...  اگر شما هم با این سوالات مشغول هستید با ما همراه باشید . در این پست اریکه عدل به بحث بازخرید شدن کارمند خواهیم پرداخت . بازخریــد خدمت عبارت اســت از اینکه دولت یا موسســه استخدام کننده بدون بازنشســته کردن مستخدم، سنوات خدمتی او را در ازای مبلغــی بخــرد و بدین وســیله خدمت وی خاتمه یابد. به طور کلی فردی می‌تواند بازخرید شــود که واجد شرایط بازنشســتگی نباشــد. چنین شــخصی با درخواســت مستخدم و موافقــت رئیس واحــد می‌تواند بازخرید شــود، در این صورت حقوق بازنشستگی به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در مــاده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشــوری پیش بینی شــده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.

تقاضای کارمند مبنی بر بازخرید شدن

مســتخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواســت بازخرید خدمت کنند.

در صورتی اداره دولتی با درخواســت آن‌ها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:

◄ کارگر و مشمول قانون کار نباشند.

◄ به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

لازم به توضیح اســت که بر اســاس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشــوری، دستگاه اجرایی با داشــتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند:

الــف- حداقــل ۳۰ ســال ســابقه خدمــت بــرای مشــاغل غیرتخصصی و ۳۵ ســال برای مشــاغل تخصصی با تحصیلات دانشــگاهی کارشناسی ارشــد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب- حداقل ۶۰ ســال ســن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق. شــرط ســنی مزبور در بند ب برای متصدیان مشــاغل ســخت و زیان آور و جانبــازان و معلولان تا پنج ســال کمتر اســت و شرط ســنی برای زنان منظور نمی‌شود. در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشــند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشــاغل تخصصی دارند دشوارتر اســت. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای ۶۵ ســال ســن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته کنند.

سقف ســنی برای متصدیان مشاغل تخصصی ۷۰ سال است. این کارمندان تخصصی که ســابقه خدمت آن‌ها کمتر از ۲۵ سال اســت، در صورتی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رســیدن به ۲۵ سال سابقه، ادامه خدمت دهنــــد و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.

کارکنان همــه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اســت، می‌توانند از این حق اســتفاده کنند. (تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشــــوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال ســابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کســر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

عــلاوه بر این دولــت می‌تواند به تقاضای « مســتخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخـــدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداختـــه به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلـــــی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.

کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خودفعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشنــــــد با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

تصمیم اداره در خصوص بازخرید کردن

کارمندان رســمی دستگاه‌های اجرایی در حالات زیــــــــر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند

  • انحلال دســتگاه اجرایی ذی ربط
  • حذف پست سازمانی کارمندان
  • نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق
  • کارمندانی که براســاس تصمیم مراجع مذکور در هیئت رســیدگی به تخلفات اداری یا مراجــع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبدیل شــدن وضعیت اســتخدامی به آماده به خدمت ممکن اســت منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره ۱ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگی بــه خدمت، به کارمنــدان مزبور حقــوق ثابت پرداخت خواهد شــد و در صورت عدم اشــتغال در دستگاه‌های اجرایی دیگــر، کارمندان آمــاده به خدمت در صورت دارا بودن شــرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مســتمر به ازای هر ســال سابقه خدمـــــت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

کارمندان رســمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایــی که تمامی یا بخشــی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.

بازخریدی و کارکنان کم کار

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخریــد خدمت کارکنان دولت پیش بینی کرده اســت. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شــکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از ۵۰ درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشــــد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.

 تنبیه انضباطی

بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشــوه، سوءاستفاده از مقام اداری، اســتفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق المشــاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دائم یا بازخرید خدمــت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشــد. در قانون رســیدگی به تخلفــات اداری هم، یکــی از مجازات‌هایی که بــرای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.

بازگشت به کار

ســؤالی که ممکن اســت پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شــده به کار خود برگردد؟ پاســخ منفی است و ممنوعیت بازگشــت به کار این کارمنــدان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته اســت. یکی از آخریــن قوانینی که به این موضوع تاکید داشته اســت، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده ۶۵ مقرر می‌کند: هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبـازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یــــــــا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنــوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است

 

17
نظر بدهید

avatar
10 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
بهناربهنازسعیدمحمد عسکریعلی حاجی زاده Recent comment authors
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین رای
بهنار
کاربر مهمان
بهنار

اگه کسی بازخرید کنه می تونه در شرکت خصوصی کار کنه؟

وکیل محمد مسعودی
مدیریت

سلام بله هیچ مانعی ندارد. حتی بازنشستگان رسمی هم می توانند به صور تقراردادی استخدام شوند. جمع مشاغل دولتی فقط ممنوع است.

بهناز
کاربر مهمان
بهناز

سلام. من کارمند رسمی یک اداره دولتی هستم، ۱۸ سال سابقه کار دارم، میخوام بازخرید کنم، چقدر حق و حقوق بهم تعلق می گیره، البته در صورت موافقت دستگاه.

سعید
کاربر مهمان
سعید

سلام آیا اگر کسی قراردادی باشد پس از ۵سال اداره میتواند بدون هیچ دلیلی یا تخلفی ازسوی کارمند اورا باز خرید کند؟؟؟؟

محمد عسکری
کاربر مهمان
محمد عسکری

سلام .
من کارمند بانک هستم و الان چند ماهی هست که در غیبت غیر موجه به سر میبرم و پرونده ام به تخلفات اداری ارجاع شده است دراین وضعیت امکان در خواست بازخرید وجوددارد ؟ ۱۳ سال سابقه دارم

علی حاجی زاده
کاربر مهمان
علی حاجی زاده

با سلام
ضمن عرض تشکر، بنده کارمند دانشگاه آزاد اسلامی هستم و ۳ سال سابقه کار دارم
آیا بعد از بازخرید خودم می توانم در جایی دیگر استخدام شوم؟؟ (مثلا در پتروشیمی)
ممنونم

م
کاربر مهمان
م

با سلام / بنده خانم هستم و قراردادم پیمانی هست و حدود ده سال سابقه پرداخت بیمه و شش سال خدمت// دیگه نمیخوام کار کنم به نظرتون استعفا بدم یا خودم رو بازخرید کنم

محمد تقی پویافرد
کاربر مهمان
محمد تقی پویافرد

سلام
آیا بنده با ۲۶ سال خدمت و خرید ۲ سال سربازی میتونم بازخرید کنم؟

رضا حیدری
کاربر مهمان
رضا حیدری

با عرض سلام و احترام بنده به صورت پیمانی در یکی از کلینیک های تأمین اجتماعی در یکی از شهرستان ها به مدت یک سال و ۳ماه مشغول بکار بودم.به دلیل مشکلات شخصی که داشتم به ناچار قادر به ادامه ی همکاری نبودم و در محل کار حاضر نشدم .حتی فرصت ارائه درخواست استعفا و انتظار برای تعیین تکلیف نیز برای من محیا نبود.در نهایت اداره تخلفات اداری تأمین اجتماعی رأی به بازخرید اینجانب داده است. سؤال بنده این است که باتوجه به شرایط فوق آیا در قانون مانعی برای استخدام در بخش دولتی دارم؟(باعنایت به این موضوع که تأمین… بیشتر مطالعه کنید »

وکیل محمد مسعودی
مدیریت

دوست عزیز من جناب حیدری شما بازخرید شده اید نه اینکه محروم از استخدام در مشاغل دولتی شده باشید. البته ممکن است سوابق شما به عنوان کارمند متخلف در استخدام بعدی تاثیر بگذارد.

امیر مسعود
کاربر مهمان
امیر مسعود

من با بیست سال سابقه در بانک ملی ایران بدون کوچکترین تخلفی میخام تقاضای بازخریدی بدم چقدر حق و حقوق به من تعلق میگیره میگن بهتره غیبت کنی تا از دیوان عدالت اداری بتونی سنوات بگیری.ممنون

سلمان
کاربر مهمان
سلمان

منم کارمند بانک ملی هستم و همین سوال رو دارم لطفاً جواب بدید

سجاد
کاربر مهمان
سجاد

با سلام در صورت داشتن غیبت هیات رسیدگی به تخلفات برای کارکنانی که بالای بیست سال سابقه داشته باشند رأی تقلیل یک طبقه و بازنشستگی صادر می کند که شخص می تواند بقیه سنوات خدمت خود تا سی سال با سازمان بازنشستگی کشوری وارد قرارداد شده و مابقی سنوات بیمه پردازی داشته باشد

بهروز
کاربر مهمان
بهروز

سلام ، آیا کارمندی که رسمی - ازمایشی است می تواند درخواست بازگشت به پیمانی را بدهد؟

سجاد
کاربر مهمان
سجاد

با سلام بله کارمند رسمی آزمایشی با درخواست کتبی و دستور رییس سازمان می تواند به پیمانی تبدیل وضع شود
بعد از موافقت رییس سازمان درخواست در سامانه کارمند ایران ثبت و شماره مستخدم پیمانی صادر می‌گردد

پارسا
کاربر مهمان
پارسا

چرا باید از رسمی آزمایشی به پیمانی تغییر وضعیت بدید؟ منظورم اینه که چه نفعی داره؟ ما داریم خودمونو می کشیم رسمی بشیم

mr
کاربر مهمان
mr

در برخی شرایط مثلاً اگر موقعیت شغلی بهتری واسه کسی پیش بیاد در شرایط رسمی آزمایشی نمیتونه مامور یا منتقل بشه از این جهت درخواست میده برگرده پیمانی و بعد انتقالی موقت و یا دائم بگیره.