قضاوت چشم بسته و بدون مطالعه پرونده

هدایت افکار قاضی و خارج کردن او از جهل

یک وکیل شایسته در مقام احقاق حق مظلوم را می توان مشعل هدایت افکار قاضی دانست که او را از تاریکی جهل به موضوع رهائی بخشیده و حق را در پیشگاه عدالت روشن می سازد .

بقول سیسرون “وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضائی بوده و با سلاست بیان می تواند قضایا را طرح نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعه کنندگان را حفظ و یا آنکه راسا دعاوی طرفین را خود شخصا رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی اختلاف آنها را قطع وفصل نماید.

به عنایت به مراتب فوق وکیل خوب کسی است که با این دید وارد دادگاه شود که قاضی به کل نسبت به ماجرا جاهل است و این وظیفه وکیل است که ذهن قاضی را با حقیقت امور همسو کند و پرونده را به احقاق حق نزدیک نماید .

0

نظر بدهید

avatar