نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه

امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ……………………….
ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم :
۱-نام موسسه
۲-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد
۳-تابعیت:…………………
۴-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن :تهران – خیابان …………….کوچه ……………… پلاک
۵-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود.
۶-اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود .
۷-تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۸-مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد مثل آقای ……….. بعنوان مدیر عامل و آقای …………… بعنوان عضو هیات مدیر ه تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و …………… با امضای ……………. و با مهر موسسه معتبر است .
۹-اسامی مدیران شعب در صورتی که مدیران شعب مشخص شده باشند نام و نام خانوادگی مدیران شعبه قید شود.
۱۰-دارایی موسسه در این قسمت سرمایه موسسه قید شود

امضای موسسین
1+

نظر بدهید

avatar