مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی ، نحوه گرفتن سند المثنی ملک در اداره ثبت

مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی

بسیاری از هموطنان عزیز ما ممکن است با مساله مفقود شدن سند ملک خود به دلایل مختلف همچون آتش سوزی ، سرقت و ... مواجه شوند و در صدد باشند از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست المثنی سند نمایند . در این پست تحت عنوان " مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی " با زبانی ساده به بررسی موضوع گم شدن سند یا مفقود شدن سند پرداخته و نحوه درخواست المثنی سند ملک را بیان می کنیم .

مفقود شدن سند ملک و تشریفات درخواست المثنی

از اداره ثبت اسناد و املاک کشور


زمانی که سند مالکیتی از بین برود ( مفقود شدن سند ) مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود ( گم شدن سند ) مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید در این صورت برطبق تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۵۳ بشرح ذیل عمل می شود :

نحوه گرفتن سند المثنی ملک در اداره ثبت

- در فرض گم شدن سند و قصد گرفتن سند المثنی ، مالک بایستی تقاضای صدور المثنی سند را همراه با دو برگ فرم استشهادیه تکمیل شده ای که نمونه آن را از ثبت محل دریافت می دارد ضمن اعلام طریق از بین رفتن یا گم شدن سند به ثبت محل تسلیم دارد .( مانند سوختن سند ، سرقت سند ، گم شدن سند و ... )

  تذکر ۱ : فرم استشهاد گم شدن سند حداقل باید به امضاء ۳ نفر گواه رسیده و هویت و امضاء آنها را کلانتری یا ژاندارمری یا دفاتر اسناد رسمی گواهی نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت درخواست المثنی سند در دفتر اندیکاتور آن را جهت ضمیمه نمودن به پرونده و اقدام بترتیب به بایگانی و دفتر املاک ارجاع می نماید .

دریافت المثنی سند ملک

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل تقاضای گرفتن سند المثنی به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و در آن جا پرونده مربوط از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می شود .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل متصدی دفتر املاک پرونده گم شدن سند را بررسی و بخشنامه ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالکیت ( گم شدن سند ) خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهیه می نماید در این بخشنامه ادعای متقاضی گم شدن سند مبنی بر چگونگی گم شدن سند مالکیت و مشخصات ملک و نام آخرین مالک بایستی قید شود .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل درصورتیکه مالک ملکی که ادعای گم شدن سند دارد و قصد گرفتن سند المثنی را دنبال می کند ، ادعا کند بهاء ملک او کمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است ( در حال حاضر ۰۰۰‚۵۰۰ ریال ) مسئول اداره دستور ارزیابی ملک را صادر می نماید .

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل -   استفاده از مطالب این سایت با درج منبع بلامانع است.

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلدر روند درخواست گرفتن سند المثنی به دلیل گم شدن سند ، بدیهی است چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر بوده و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نقشه بردار ارزیاب تعلق گیرد متقاضی صدور المثنی سند بایستی آن را پرداخت نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری فوق العاده نقشه بردار ارزیاب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم می دارد و او پس از تودیع در بانک نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده شود .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلسپس نقشه بردار ارزیاب همراه متقاضی صدور سند المثنی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از بازدید از ملک آن را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و در پایان ماموریت گزارش ارزیابی را به مسئول اداره ارائه می نماید .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلگزارش ارزیاب در خصوص ملکی که سند آن مفقود شده ، حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور شده سپس در صورتیکه ارزش ملک بیش از ۰۰۰‚۵۰۰ ریال تعیین شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نیز پرداخت فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب به حسابداری ارجاع می شود .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل متصدی حسابداری هزینه حق الدرج آگهی گم شدن سند را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی صدور سند المثنی تسلیم و او هزینه حق الدرج را در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است تودیع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود ، ضمنا فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب نیز حسب دستور مسئول اداره پرداخت می گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل سپس پرونده گم شدن سند ملک ، جهت تهیه آگهی فقدان سند مالکیت به دفتر املاک ارسال می گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده درخواست صدور سند المثنی و ثبت دفتر املاک آگهی گم شدن سند مالکیت را تهیه می نماید در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل آگهی پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می شود . 

تذکر : آگهی مفقود شدن سند در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گردد که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی داشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و با انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلپس از ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل پرونده مفقود شدن سند و  جهت ضبط به بایگانی ارسال و زمان مراجعه بعدی متقاضی تعیین و به او اعلام می گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلبعد از وصول روزنامه حاوی آگهی چاپ شده در آن و تطبیق آن با پیش نویس وسیله متصدی دفتر املاک درصورتیکه اشتباهی در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهی گواهی و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بایگانی اعاده می شود .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلپس از انقضاء زمان واخواهی و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضی پرونده وسیله بایگانی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و پس از گواهی متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحریر سند مالکیت المثنی را صادر می نماید .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلآنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری ارسال و در آنجا متصدی حسابداری بهاء دفترچه سند را به شرحی که در مباحث قبل بدان اشاره رفت دریافت و پرونده را همراه با نسخه قبض مبنی بر وصول بهاء سند مالکیت به دفتر املاک می فرستد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل سپس متصدی دفتر املاک سند مالکیت المثنی را تحریر و بخشنامه لازم مبنی بر صدور سند مالکیت المثنی را خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه قید می نماید .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدل آنگاه مسئول مربوطه سند مالکیت تحریر شده و بخشنامه و مراتب قید شده در دفتر املاک را امضاء می نماید و بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد .

آموزش حقوقی و قانونی توسط موسسه حقوقی اریکه عدلدر خاتمه پرونده جهت تسلیم سند به بایگانی ارسال و در آنجا ابتدا سند نخ کشی و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسلیم سند ضمن احراز هویت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذیرد در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و پیش نویس سند مالکیت اولیه، به او تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود .

دریافت المثنی سند ملک

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل -  استفاده از مطالب این سایت با درج منبع بلامانع است


مفقود شدن سند ملک و درخواست المثنی ، درخواست سند المثنی ملک ، گم شدن سند ، مفقود شدن سند ملک ، درخواست سند ملک

آشنایی با خدمات دپارتمان تخصصی املاک و مستغلات در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل

 

از آئین نامه قانون ثبت :

ماده‌ ۱۲۰ ـ در مواردی‌ که‌ مالک‌ به‌ علت‌ از بین‌ رفتن‌ یا گم‌ شدن‌ سند مالکیت‌ ، تقاضای‌ صدور المثنای‌ سند مالکیت‌ می‌نماید بایستی‌ طریق‌ از بین‌ رفتن‌یا گم‌ شدن‌ سند را کتبا به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ و استشهادیه ‌ای‌ (که‌ نمونه‌ آن‌ را سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور چاپ‌ نموده‌ و دو برگ‌ برای‌ تنظیم‌ وتکمیل‌ به‌درخواست‌ کننده‌ داده‌ می‌شود) ، مبنی‌ بر شهادت‌ و اظهار اطلاع‌ حداقل‌ سه‌ نفر که‌ هویت‌ و امضای‌ آنها به‌ گواهی‌ یک ‌نفر از شهود مذکور رسیده‌و هویت‌ و امضای‌ نامبرده‌ به‌ گواهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ محل‌ یا یکی‌ از دفاتر اسناد رسمی‌ رسیده‌ باشد ضمیمه‌ نماید.

اداره‌ ثبت‌ پس‌ از وصول‌ درخواست ‌نامه‌ و برگ‌ استشهاد باید نخست‌ آن‌ را ثبت‌ و در دفتر املاک‌ منعکس‌ کند و سپس‌ مراتب‌ را طی‌ بخشنامه ‌ای‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ اعلام‌ کند و در محلهایی‌ که‌ از رایانه‌ استفاده‌ می‌شود صدور بخشنامه‌ مزبور ضرورت‌ نداشته‌ و بایستی‌ موضوع‌ را به‌ متصدی‌ رایانه‌ ابلاغ‌ نمایند و پس‌ از آن‌ به ‌هزینه‌ درخواست‌ کننده‌ مراتب‌ را یک‌ نوبت‌ در یکی‌ از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار یا یکی‌ از روزنامه ‌هایی‌ که‌ آگهی‌های‌ ثبتی‌ در آن‌ درج‌ می‌شود آگهی‌ کند. درصورتی‌ که‌ تا ده‌ روز از تاریخ‌ انتشار آگهی‌ ، اعتراضی‌ نرسیده‌ یا در صورت‌ اعتراض‌ اصل‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ ارایه‌ نشده‌ باشد اداره‌ ثبت‌ اقدام‌ به‌صدور المثنی‌ سند مالکیت‌ خواهد نمود و در مواردی‌ هم‌ که‌ مندرجات‌ صفحه‌ یا صفحات‌ سند مالکیت‌ مفقود گردیده‌ می‌بایست‌ المثنی‌ صادر گردد.سند مالکیت‌ المثنی‌ حاوی‌ کلیه‌ مندرجات‌ سند مفقودی‌ است‌. (ذکر اسناد شرطی‌ و رهنی‌ که‌ فسخ‌ و یا فک‌ شده‌ ضرورتی‌ ندارد)

در آگهی‌ که‌ در روزنامه‌ منتشر می‌شود باید مطالب‌ زیر قید شود:
۱ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مالک‌.
۲ ـ شماره‌ پلاک‌ و بخش‌ و محل‌ وقوع‌ ملک‌.
۳ ـ خلاصه‌ ادعای‌ از بین‌ رفتن‌ یا گم‌ شدن‌ سند مالکیت‌.
۴ ـ معاملاتی‌ که‌ به‌ حکایت‌ سوابق‌ ثبتی‌ و اظهار مالک‌ مستند به‌ سند رسمی‌ در سند مالکیت‌ نوشته‌ شده‌ است‌.
۵ ـ تذکر به‌ این‌ که‌ هر کس‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد آگهی‌ معامله ‌ای‌ کرده‌ که‌ در قسمت‌ ۴ ذکر نشده‌ یا مدعی‌ وجود سند مالکیت‌ نزد خود می‌باشد ، باید تا ده ‌روز پس‌ از انتشار آگهی‌ به‌ ثبت‌ محل‌ مراجعه‌ و اعتراض‌ خود را ضمن‌ ارایه‌ اصل‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ تسلیم‌ نماید.

و اگر ظرف‌ مهلت‌ مقرر اعتراضی‌ نرسد و یا در صورت‌ اعتراض‌ اصل‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ ارایه‌ نشود اداره‌ ثبت‌ المثنای‌ سند مالکیت‌ را طبق‌ مقررات‌ صادر و به‌ متقاضی ‌تسلیم‌ خواهد کرد. (در صورت‌ ارایه‌ سند مالکیت‌ یا سند معامله‌ ، صورت‌مجلس‌ مبنی‌ بر وجود آن‌ نزد معترض‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ و یک‌ نسخه‌ آن‌ به‌متقاضی‌ المثنی‌ تسلیم‌ و اصل‌ سند به‌ ارایه‌ دهنده‌ مسترد می‌شود).
در صورتی‌ که‌ در آگهی‌ مذکور اشتباهی‌ رخ‌ دهد تشخیص‌ اشتباه‌ و صدور دستور رفع‌ اشتباه‌ به‌ عهده‌ مسئول‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ استان‌ مربوط‌ خواهد بود.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۱ ـ اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ هنگام‌  صدور المثنی‌ سند مالکیت‌ ، مراتب‌ را به‌ دفاتر حوزه‌ خود کتبا اعلام‌ و متذکر شود که‌ هر موقع‌ نسبت‌ به‌ پلاک‌ موضوع‌ المثنی‌ سند مالکیت‌ بخواهند هرگونه‌ سند معامله‌ای‌ تنظیم‌ نمایند (اعم‌ از این‌ که‌ به‌ استناد اصل‌ سند مالکیت‌ باشد یا المثنی‌) جریان‌ ثبتی‌ ملک‌را استعلام‌ و سپس‌ در صورت‌ نبودن‌ مانع‌ اقدام‌ به‌ تنظیم‌ و ثبت‌ معامله‌ کنند. هریک‌ از دفترخانه‌ ها مکلفند دفتری‌ برای‌ ثبت‌ شماره‌ پلاک‌ این‌ قبیل‌ املاک‌ داشته‌ باشند که‌ در موقع‌ تنظیم‌ اسناد به‌ آن‌ مراجعه‌ نموده‌ و در صورتی‌ که‌ مورد معامله‌ از املاکی‌ باشد که‌ نسبت‌ به‌ آن‌ سند مالکیت‌ المثنی‌ صادر شده ‌باید قبلا جریان‌ ثبتی‌ ملک‌ را استعلام‌ و در صورت‌ نبودن‌ مانعی‌ اقدام‌ به‌ تنظیم‌ سند بنمایند و در محل‌هایی‌ که‌ از رایانه‌ استفاده‌ می‌شود نیاز به‌ اعلام‌ موضوع‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ نمی‌باشد ولی‌ دفاتر با توجه‌ به‌ سند مالکیت‌ المثنی‌ در موقع‌ انجام‌ معامله‌ باید جریان‌ ثبتی‌ را استعلام‌ و سپس‌ در صورت ‌نبودن‌ مانع‌ اقدام‌ به‌ تنظیم‌ و ثبت‌ معامله‌ نمایند. تخلف‌ از رعایت‌ دستور فوق‌ مستلزم‌ کیفر درجه‌ سه‌ به‌ بالا مقرر در ماده‌ ۳۸ قانون‌ دفاتر اسناد رسمیاست‌.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۲ ـ در مواردی‌ که‌ سند مالکیت‌ در ید ثالث‌ بوده‌ و دادگاه‌ حکم‌ به‌ استرداد آن‌ می‌دهد و با صدور اجراییه‌ نیز استرداد سند مالکیت‌ مقدور نمی‌شود مالک‌ می‌تواند با اخذ گواهی‌ از دادگاه‌ صادرکننده‌ حکم‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌ تقاضای‌ صدور سند مالکیت‌ المثنی‌ بنماید. در این‌ مورد ارائه‌ فرم‌ استشهاد و انتشار آگهی‌ فقدان‌ سند مالکیت‌ ضرورت‌ نداشته‌ ، اداره‌ ثبت‌ باید با رعایت‌ تبصره‌ یک‌ طبق‌ گواهی‌ دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ صدورالمثنی‌ بنماید.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۳ ـ هرگاه‌ بعضی‌ از ورثه‌ با تسلیم‌ رونوشت‌ گواهی‌ انحصار وراثت‌ و سایر مدارک‌ ضروری‌ صدور سند مالکیت‌ ، سهمیه‌ خود را از ماترک‌ مورث‌ تقاضا نمایند و اعلام‌ بدارند که‌ سند مالکیت‌ مورث‌ نزد احد از وراث‌ است‌ که‌ از ابراز و تسلیم‌ آن‌ به‌ وارث‌ یا اداره‌ ثبت‌ خودداری‌ می‌نماید اداره‌ ثبت ‌مکلف‌ است‌ پس‌ از اخطار به‌ شخص‌ مذکور و انقضای‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطاریه‌ مراتب‌ را یکبار در یکی‌ از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار آگهی‌نماید. چنانچه‌ دارنده‌ سند مالکیت‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ ظرف‌ مهلت‌ معین‌ شده‌ در آگهی‌ ، سند مورد مطالبه‌ را تسلیم‌ ننماید سند مالکیت‌ وراث‌ متقاضی ‌را با رعایت‌ کلیه‌ مقررات‌ قانونی‌ صادر و تسلیم‌ خواهد کرد و بلافاصله‌ طی‌ بخشنامه‌ای‌ به‌ کلیه‌ دفاتر اسناد رسمی‌ اعلام‌ خواهد نمود که‌ هر موقع‌ سند مورث‌ ابراز گردید آن‌ را اخذ و برای‌ اقدام‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ ارسال‌ دارند.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۴ ـ در مواردی‌ که‌ سند مالکیت‌ بنام‌ دولت‌ صادر گردیده‌ و یا سند مالکیت‌ بنام‌ دیگری‌ صادر و بعدا به‌ دولت‌ منتقل‌ شده‌ باشد و مرجع‌ ذیربط‌ به ‌علت‌ از بین‌ رفتن‌ و یا گم‌ شدن‌ سند مالکیت‌ مربوطه‌ با گواهی‌ وزارت‌ دارایی‌ و امور اقتصادی‌ تقاضای‌ صدور المثنای‌ سند مالکیت‌ مفقوده‌ را می‌نماید ازشمول‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ است‌.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۵ ـ هرگاه‌ به‌ علت‌ ریختن‌ جوهر یا سوختگی‌ یا پارگی‌ و یا جهات‌ دیگری‌ قسمتی‌ از سند مالکیت‌ از بین‌ رفته‌ باشد و یا قابل‌ استفاده‌ نباشد اداره‌ثبت‌ با انجام‌ تشریفات‌ مقرر در این‌ ماده‌ اقدام‌ به‌ صدور المثنای‌ سند مالکیت‌ خواهد نمود و سند مالکیت‌ ناقص‌ را باطل‌ و در پرونده‌ بایگانی‌ می‌نماید.( اصلاحی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

تبصره‌ ۶ ـ در صورت‌ اعلام‌ کتبی‌ مالک‌ مبنی‌ بر پیدا شدن‌ سند مالکیت‌ اولیه‌ چنانچه‌ با سند مالکیت‌ المثنی‌ معامله ‌ای‌ انجام‌ نشده‌ باشد سند مالکیت المثنی‌ باطل‌ و مراتب‌ پیرو بخشنامه‌ مربوط‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ تابعه‌ اعلام‌ گردد و چنانچه‌ با سند مالکیت‌ المثنی‌ معامله‌ای‌ انجام‌ شده‌ باشد سند مالکیت‌ اصلی‌ اخذ و پس‌ از ابطال‌ در پرونده‌ ثبتی‌ مربوط‌ ضبط‌ گردد.( الحاقی‌ ۸/۱۱/۱۳۸۰ )

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل -  استفاده از مطالب این سایت با درج منبع بلامانع است"

 

2+
48 پاسخ
 1. شایان
  شایان گفته:

  سلام چندی پیش بنده با یه بنگاهی ملکی را خریداری کردیم و ایشان وکالت سه دانگ دارند و سند هم نزد ایشان میباشد.کل سند به اسم بنده هست.
  حالا برای فروش ملک با ایشان به مشکل برخوردیم و حالا سند را نیز نمی دهند.
  حال برای اخذ المثنی سند می توانم اقدام کنم؟

  پاسخ
 2. ..
  .. گفته:

  با سلام
  به دلیل مشکلات موجود میان من و شوهرم و نیز این مطلب که ایشان اصرار بر این امر دارند که من مهریه ام را ببخشم، همچنین بارها ازعان داشته اند که میخواهند من را طلاق دهند؛ من سند محل سکونتمان که به نام همسرم است را در محل امنی نگهداری مینمایم تا امکان انتقال به نام شخص دیگری نباشد. در صورتی که همسرم پس از اعلام درخواست طلاق از سوی خودش جهت سر باز زدن از پرداخت مهریه من با سند المثنی خانه را به نام شخص معتمد خود انتقال دهد آیا سند اصلی که نزد من است فاقد اعتبار میشود؟

  پاسخ
 3. حمید رضا
  حمید رضا گفته:

  سلام، به شخصی جهت گرفتن سند وکالت کاری دادم (حدود ۱۰ سال پیش) ولی آن شخص ادعا می‌کند که در آن زمان ۳ میلیون تومان خرج کرده برای گرفتن سند و بغیر از آن نزول این ۳ تومن را هم می‌خواهد. اگر من درخواست سند المثنی کنم (که سند گم شده است)، آیا این فرد می‌تواند با وکالت کاری که از من دارد بعدا از من شکایت کند؟ ممنون از اطلاعات مفیدتون

  پاسخ
 4. فاطمه ب
  فاطمه ب گفته:

  سلام من سند خونه ام رو به شوهر خواهرم امانت دادم تا بلکه بتونه برای تعویض پلاک خودرو ازش استفاده کنه حقیقتش بهش اعتماد ندارم میخوام بدونم میتونه از سند خونه من سوء استفاده کنه و به چه شکل و در نهایت اگر سوء استفاده کرد ه باشه از کجا میتونم مطلع بشم چون همش نگرانم که سند من رو کپی برابر اصل بکنه و ازش سوء استفاده بکنه

  پاسخ
 5. امید
  امید گفته:

  سلام درملک مشاعی دوطبقه که بصورت مشترک دواتاق پایین یک اتاق دربالا داردشریکم قصد کشیدن دیوار در ملک رادارد آیا مجاز به چنین کاری هست باتشکر

  پاسخ
 6. الی
  الی گفته:

  با تشکر از اطلاعات بسیار مفید شما.بنده از طریق وکالت خونه ای را بنام یک بنگاه دار منتقل کردم که بفروشد بعد مدت زیادی که قادر به فروش نبودند درخواست عودت سند را دادم ابشا اعلام کردند سند سرقت شده و دنبال المثنی هستم حدود نه ماه قبل ... من ایران نیستم چطور میتونم سند خونه ام را پس بگیرم آیا راهی هست که خودم المثنی درخواست کنم لازم به ذکر اینکه هیچ وجهی بیم من ک بنگاه دار رد و بدل نشده فقط صرفا ب مبنای اعتماد وکالت داده شده با تشکر.اگر امکان دارد راهنمایی بفرمائید هزینه ای هم داشته باشد با کمال میل تقدیم میکنم

  پاسخ
  • وکیل محمد مسعودی
   وکیل محمد مسعودی گفته:

   با سلام
   اگر ایران تشریف ندارید می توانید وکیل بگیرید تا سند را استرداد کند.
   قبل از اینکه دنبال المثنی باشید باید ببینید که آیا واقع سند گم شده است یا نه. ممکن است بنگاه دار در این خصوص با شما صادق نباشد.
   اگر نخواهد سند را پس بدهد شما باید اقدام قضایی بکنید.
   در ضمن نیازی نبود که سند را به نام وی منتقل کنید می توانستید یک وکالت کاری به او بدهید . امیدوارم توافق بین تان را مکتوب کرده باشید.

   پاسخ
 7. محمدرضا شجاعی
  محمدرضا شجاعی گفته:

  با سلام پدر بنده حدود بیست سال پیش یک ملک را به صورت وکالت بلاعزل خریداری نموده اند متاسفانه سند مالکیت گم شده است و توی این بیست سال سند رو به نام خود منتقل نکرده اند حالا مالک اصلی به اداره درخواست نمیدهد و همکاری جهت اخذ سند المثنی نمی کند الان برای دریافت سند باید چه کار کنیم

  پاسخ
 8. M
  M گفته:

  با سلام وخسته نباشید
  همسر من سه دانگ از شش دانگ رو باوکالت محضری به من دادن(وکالت فروشه سه دانگ مشاع)
  ولی حالا سند رو مفقودی اعلام کردن و سند تازه گرفتن
  آیا من با سند قبلی میتونم کاری کنم

  پاسخ
 9. مصطفی بیگ محمدی
  مصطفی بیگ محمدی گفته:

  با سلام
  در صورتی که بخش عمده از ملکی توسط بنیاد اخذ سند شده باشد امکان گرفتن سند باقیمانده برای مالک وجود دارد ؟ در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ، با تشکر

  پاسخ
 10. مصطفی
  مصطفی گفته:

  با سلام
  در صورتی که بخش عمده از ملکی توسط بنیاد اخذ سند شده باشد امکان گرفتن سند باقیمانده برای مالک وجود دارد ؟ در صورت امکان راهنمایی بفرمایید ، با تشکر

  پاسخ
 11. الهام
  الهام گفته:

  ممنون از اطلاعات جامع و کامل شما
  سندی به سرقت رفته است با توجه موارد فوق الذکر چه مدت زمان صدور سند المثنی بعد از درج در روزنامه و ...طول میکشد؟
  و آیا در صورتی که سند تک برگی باشد این زمان تغییر می کند؟ و آیا می توان چنین ملکی را وکالتی فروخت و ارائه سند المثنی را به زمانی موکول کرد؟ با تشکر از شما

  پاسخ
  • وکیل محمد مسعودی
   وکیل محمد مسعودی گفته:

   با سلام و تشکر از شما
   بله مفقود شدن سند مانع فروش ملک نیست و لیکن اگر خریدار بخواهد که شما سند را به روست وی برسانید ممکن است معامله با مشکل مواجه شود .
   زمان معمول برای صدور سند المثنی ممکن است اداره به اداره متفاوت باشد اما می توان گفت به طور میانگین این پروسه ممکن است بین ۲ تا ۳ ماه زمان ببرد . باز هم خدمت شما عرض کنیم که هیچ کس نمی تواند در خصوص زمان این کار نظر بدهد . باید پروسه را آغاز کنید تا ببینید به کجا خواهید رسید.
   موفق باشید.

   پاسخ
 12. Mahdi
  Mahdi گفته:

  یک باب خانه را بصورت پیش خرید خریده ایم . پس از اتمام ساخت سازنده سند تک برگه را بنام فردی زده و از او وکالت بلاعزل گرفته است . فرد مذکور اقدام به تحویل و انتقال سند نمی کند . سازنده درخواست سند المثنی کرده و می خواهد بنام ما کند. ایا در این مورد سند المثنی اعتبار دارد؟ تکلیف سند اول چه می شود؟

  پاسخ
  • اریکه عدل
   اریکه عدل گفته:

   با سلام
   اگر سازنده با استفاده از همان وکالت ابتدا سند را به نام خود ش منتقل کند وسپس المثنی بگیرد مشکل قانونی پیش نمی آید
   اما ممکن است بعدا شخصی که وکالت بلاعزل داشته به سراغ شما بیاید و ادعا نماید.
   باید دید هدف سازنده از دادن وکالت بلاعزل به آن شخص چه بوده است

   پاسخ
 13. مهيار دروي
  مهيار دروي گفته:

  مهیار
  با عرض سلام و خسته نباشید بنده سند قدیمی که اصطلاحاً ؛منگوله دار ملک ام رو گم کردم
  با مراجعه به دفتر خانه إسناد رسمی که در آن انتقال سند را از فروشنده به خریدار که خودمم صورت گرفته بود مراجع کردم و سر دفتر محترم به من برگه برابر به أصل رو از سابغه بایگانی داد و گفت با این برگه جای اون سندی که گم سده می تونم برای تک نسخه ای اقدام کنم
  ملک ام هم به إداره ثبت میرداماد مربوط میشه
  لطفاً اگر ممکن راهنمایی ایم کنید. باتشکر

  پاسخ
  • اریکه عدل
   اریکه عدل گفته:

   ماجرا از این قرار است که زمانی که شما می خواهید سند تک برگی تهیه کنید باید سند قدیمی را تحویل دهید .
   برخی ادارات ثبت از شما می خواهند که بجای درخواست سند تک برگی پروسه اخذ المثنی را طی کنید زیرا در این صورت هم دیگر به شما سند دفترچه ای نمی دهند همان سند تک برگی به عنوان المثنی صادر می شود.

   پاسخ
 14. کیا
  کیا گفته:

  سلام و وقت بخیر
  بنده چند وقت پیش ملکی مزروعی که دارای سند ثبتی دفترچه ای منگوله دار بوده را خریداری نمودم.تشریفات انتقال و ثبت سند در دفترخانه ثبت اسناد انجام شد و رونوشت سند (بنجاق فکد کنم) به همراه پرونده تحویل اینجانب شد.دفترخانه پرونده را تکمیل و تحویل بنده داد تا برای صدور سند تک برگی به اداره ثبت اسناد تحویل دهم.در اداره ثبت اسناد بعد از تشریفات اداری و کامل کردن پرونده ،سند دفترچه ای قدیمی رو هم از بنده تحویل گرفتن و روی پرونده گذاشتن.پرونده رو جهت تعیین متراژ و نقشه جی پی اس تحویل مهندس نقشه بردار مستقر در اداره ثبت دادن.مراحل تهیه نقشه جی پی اس انجام شد و بعد از چند روز که مراجعه کردم به اداره ثبت کارمند محترم نقشه بردار فرمودن سند دفترچه ای روی پرونده رو گم کردند.به نظرتون جهت صدور سند تک برگ جدید اون سند دفترچه ای قدیمی هم حتما لازمه؟چون اونجا هر چی گشتیم پیدا نکردن.به نظرتون تکلیف چیه؟رونوشت سند موجود در دفترخانه رو قبول میکنن؟
  ممنون از وقتتون

  پاسخ
  • اریکه عدل
   اریکه عدل گفته:

   با سلام نمی توان مدت مشخصی را برای گرفتن المثنی در نظر گرفت اما این زمان بستگی به واحد ثبتی که شما در آن درخواست المثنی می دهید و سایر عوامل بستگی خواهد داشت . ما در تهران معمولا دو ماه و سه ماه را تجربه کرده ایم.

   پاسخ
 15. علی
  علی گفته:

  با عرض سلام. بنده با یک بساز و بفروش قرارداد مشارکت در ساخت بستیم که ملک من رو بسازه ولی ملک رو که نساختن هیچ تمامی مدارک منو به انضمام وکالت نامه بلا عزل که به نام بنده بوده و شناسنامه و کارت ملی بنده زو برداشته و رفته من شکایت کردم ولی فکر میکنم طول میکشه تا به نتیجه برسم آیا من میتونم در خواست سند المثنی کنم؟؟اشکال قانونی نداره؟

  پاسخ
 16. فاطمه احمدی
  فاطمه احمدی گفته:

  سلام بفرماییدمراحل گرفتن سند المثنی بادردست داشتن فتوکپی آن ودرحالیکه مالک این ملک فوت شده وانحصار وراث هم گرفته شده ووارث درتهران وملک درمشهد ومی خواهد اینگاررا درتهران انجام دهد.اراینکه بذل توجه مینمایید کمال تشکر رادارم

  .

  پاسخ
  • اریکه عدل
   اریکه عدل گفته:

   لازم نیست همه ورثه به اداره ثبت بروند .
   همه وراث می توانند به یک نفر وکالت بدهند تا پیگیر کارهای گرفتن المثنی سند بشود .
   البته اداره ثبت دیگر سند به نام شخص صادر نخواهد کرد بلکه سند مشاع صادر خواهد شد .
   اگر سوال دیگری دارید لطفا در سامانه مشاوره حقوقی مطرح نمایید تا سریعا پاسخ داده شود .

   پاسخ
 17. فواد
  فواد گفته:

  با عرض سلام خسته نباشید بنده مقدار زیادی پول به یکی از فامیل ها قرض دادم و سند منزلش را به عنوان گرو به من تحویل داد. بعد از چند ماه متوجه شدم که با ابلاغ مفقودی به اداره ثبت سند المثنی صادر کرده. آیا می توانم علیه او شکایت کنم؟ این کارش جعل سند محسوب نمی شود؟

  پاسخ
  • اریکه عدل
   اریکه عدل گفته:

   با سلام و احترام
   شما می بایستی در هنگام تسلیم پول و گرفتن سند یک قرارداد رهن در دفاتر اسناد رسمی منعقد می گردید و ملک را به میزان طلب خود در رهن می گرفتید . در دست داشتن سند نشانه بدهکاری صاحب سند نیست . اگر سند دیگری غیر از آن برای بدهی در دست دارید ، برای مطالبه خود از طریق دادگاه اقدام کنید .

   پاسخ
 18. آتیلا
  آتیلا گفته:

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب خوبتان
  در صورتی تمام اسناد املاک مربوط به متوفی در یک آتش سوزی و یا هر دلیل دیگر از بین برود یا مفقود شود و در صورتی که وراث هیچ پلاک ثبتی از این املاک در دستشان نباشد، وراث چه باید بکنند، در ضمن تعداد املاک زیاد میباشد و امکان تک تک درخواست کردن خیلی وقت گیر است آیا میتوان با دادن نام مالک کل اسناد یا شماره ثبتی هر کدام از املاک را بدست آورد، نحوه تنظیم درخواست برای این رویه چگونه میباشد
  با تشکر

  پاسخ
  • تحریریه موسسه
   تحریریه موسسه گفته:

   با سلام و احترام
   ضمن خوش آمد گویی به وبسایت موسسه ، خدمتتان معروض می دارد برای اینکه در نهایت تقسیم اموال متوفی میان ورثه امکان پذیر گردد یابد اسناد رسمی املاک موجود باشد ، برای این منظور ورثه می توانند متفقا ( همگی با هم ) در ثبت اسناد درخواست المثنی سند کنند .
   در فرضی که فرموده اید معمولا اداره ثبت بدون دستور دادگاه استعلام نمی دهد و ممکن است مخارج زیادی را به شما تحمیل کند . برای پیدا کردن تمام پلاک ثبتی هایی که به نام شخص متوفی است بهترین راه قرارداد بستن با یک وکیل دادگستری است که از طریق قضایی کلیه پلاک ثبتی ها را استخراج کند . با موسسه تماس بگیرید : ۲۲۹۲۲۹۶۸-۲۲۹۲۲۳۳۷

   پاسخ
 19. ابراهیم لیل ابدی
  ابراهیم لیل ابدی گفته:

  باسلام ,با توجه به اینکه جهت رویت سند مالکیت به سفارت سریعا به ان لحتیاج دارم وطبق فرموده جنابعالی صدور المثنی زمان بر است من چکار می توانم بکنم لطفا راهنمای فرمایید

  پاسخ
  • محمد مسعودی
   محمد مسعودی گفته:

   با سلام و تقدیم احترام
   شما می توانید ضمن اقدام جهت اخذ المثنی سند با مسئولین اداره ثبت منطقه خود مذاکره نمایید تا یک گواهی مبنی بر خلاصه وضعیت ثبتی ملک به شما ارائه دهند .البته این گواهی زمانی قابل بهره برداری است که سفارت آنرا مورد پذیرش قرار دهد . به هر تقدیر هدف شما از ارائه سند به سفارت نیز اهمیت دارد.اگر ابهامی هست در خدمت هستم.

   پاسخ
   • کیان
    کیان گفته:

    سلام وقت بخیر
    من سندم گم شده
    ومستجرم نه اجاره میده نه تخلیه میکنه
    چیکاربایدانجام بدم که بدون سندحکم تخلیه روبگیرم از شوراممنون میشم راهنماییم کنید

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *