مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیرتجاری

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری

۱-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۵-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران

۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

۷-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

۸-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تذکر ۱-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .
تذکر ۲-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد .
تذکر ۳-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است

0

نظر بدهید

avatar