آرای قضایی

لزوم درج موارد اخذ توضیح از خواهان

نکته حقوقی رای

در صورتی که دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند باید علاوه بر تصریح به لزوم اخذ توضیح ، موارد اخذ توضیح را نیز در اخطاریه قید کند.

رأی دادگاه بدوی در خصوص لزوم درج موارد اخذ توضیح از خواهان

در خصوص دعوی خواهان (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت (ج. ص. ح. ز.) به طرفیت خوانده آقای (خ. خ. ز.) فرزند (خ. ع.) به خواسته مطالبه نصف دارایی با عنایت به اینکه دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی باشد، نیاز به اخذ و ادای توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن داشته و دادگاه این امر را به خواهان ابلاغ قانونی نموده و لکن خواهان اقدامی به آن به عمل نیاورده، فلذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

دادرس شعبه ۲۵۷ دادگاه خانواده تهران

رأی دادگاه تجدید نظر استان

تجدیدنظر خواهی (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت آقای (ج. ص. ح. ز.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۲۰۶۳-۱۹/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار ابطال دادخواست وفق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد مآلاً به نظر وارد است. در اخطاریه ابلاغ شده به تجدیدنظر خواه بدون تصریح موارد توضیح حاضر شده است. در حالی که دادگاه محترم بدوی چنانچه توضیحی را ضروری می دانست لازم بود که موارد توضیح در اخطاریه قید گردد لذا صدور قرار ابطال دادخواست بدون توجه به این مهم صحیح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

0

نظر بدهید

avatar