وکیل متخصص شرکت - فرآیند تصفیه و انحلال شرکت - شرکت ورشکسته - ورشکستگی شرکت - انحلال شرکت

فرآیند تصفیه و انحلال شرکت

در این مقاله موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل قصد دارد تا با همکاری وکیل متخصص شرکت ها فرآیند تصفیه و انحلال شرکت را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم و شرکت ورشکسته را با تحلیل مناسب تشخیص دهیم در این بین موضوعات متعددی در این باره مطرح می شوند از جمله وظایف مدیر تصفیه ، چگونگی وصول مطالبات و موضوع ورشکستگی شرکت را با ارائه تصویری شفاف از جزئیات آن ترسیم نمائیم ، همواره یکی از دغدغه های مدیران ، سهامداران و یا حتی اشخاصی که با شرکت ها مراودات مالی و رابطه استخدامی دارند ،

این است که در صورت بروز اختلاف و یا هر دلیلی که منجر به انحلال شرکت یا تصفیه شرکت می شود ، تکلیف چیست و این مسئله ای است که در مواردی ، بسیار پیچیده و مشکل ساز خواهد شد و در صورت عدم توجه به مواردی خاصی که وکیل متخصص شرکت تشخیص می دهد ، منجر به تضییع حقوق افراد ذینفع خواهد شد .

دلایل انحلال و تصفیه شرکت

انحلال شرکت و به تبع آن تصفیه شرکت های تجاری یا موسسات غیر تجاری دلایل متفاوتی دارد ، به عنوان مثال گاهی اوقات مدت معینی برای فعالیت شرکت تعیین شده که پس از انقضای مدت ، خود به خود انحلال شرکت رخ خواهد داد و یا در مواردی انجام موضوع شرکت غیر ممکن می شود، اما زمانی که عنوان فرآیند تصفیه و انحلال شرکت به گوش می رسد

موضوعی که به ذهن متبادر می شود ورشکستگی شرکت و یا در مواردی حکم قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی است که باید توجه داشت ، این موضوع بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود و بنا بر تاکید وکیل متخصص شرکت این دو موضوع می تواند نتیجه تصفیه را تغییر دهد .

تقاضای انحلال شرکت 

در قانون شرایطی در نظر گرفته شده که این اجازه را به اشخاص ذینفع در شرکت می دهد که در شرایطی خاص انحلال شرکت و به تبع آن تصفیه شرکت را از دادگاه صالح به رسیدگی درخواست نماید ، با تائید نظر وکیل متخصص شرکت این موضوع امتیازی مهم برای شرکا یا اشخاص ثالث مرتبط با شرکت محسوب می شود که در قانون پیش بینی شده ،

یکی از مواردی که این اختیار را به ذی نفعان شرکت داده زمانی است که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل طی مدتی بیش از شش ماه بلا متصدی مانده باشد ، در این شرایط موضوع مهمی که وجود دارد تعیین مدیر تصفیه برای شروع فرآیند وصول مطالبات است که این مورد در صورتی که به موقع اقدام نشود ، می تواند تبعات سنگینی را به شرکت ورشکسته متحمل نماید .

تفاوت انحلال با ورشکستگی 

باید توجه داشت که موضوع انحلال شرکت همانطور که در بند های پیشین مطرح شد به معنای ورشکستگی شرکت نمی باشد ، چرا که موارد متعددی می تواند باعث انحلال شرکت و در ادامه منجر به تصفیه شرکت شود به این معنا که حساب های شرکت مورد بررسی قرار بگیرد ، طلب ها و بدهی ها تعیین و بر اساس مستندات مربوطه اقدامات لازم جهت وصول مطالبات انجام شود .

اما این در حالی است که ورشکستگی شرکت وضعیت متفاوتی را ایجاد می کند و موضوع تصفیه شرکت از شرایط عادی خارج می شود ، حتی در مواردی در موضوع ورشکستگی شرکت ، علاوه بر مسئولیت حقوقی ، موضوع مسئولیت کیفری مطرح می شود که مبحثی بسیار ثقیل است که مقالات بعدی تفصیلا به آن خواهیم پرداخت .

فرآیند تصفیه شرکت 

فرآیند تصفیه و انحلال شرکت به این معناست که شخصیت حقوقی شرکت به دلایلی که ذکر شد دچار انحلال قهری یا غیر قهری شده و به سبب حفظ منافع شرکا و اشخاص ثالت روند بررسی حساب ها از جمله حساب سود و زیان ، بررسی صورت های مالی و پایان دادن به قرارداد های منعقده و همچنین بررسی و دریافت مطالبات حال و معوق و چگونگی وصول مطالبات شرکت می باشد که تمامی این موارد با مدیریت مدیر تصفیه عملی خواهد شد ،

در رابطه با مسئولیت مدیر تصفیه نیز می توان اینطور خلاصه کرد که مدیر تصفیه پس از تعیین ، مسئولیت تمام امور شرکت از جمله مدیریت حساب ها و پرداخت بدهی ها ، در مواردی انعقاد قرارداد جدید در جهت پیشبرد اهداف تصفیه ، وصول مطالبات و در نهایت به غایت رساندن امر فرآیند تصفیه و انحلال شرکت و پایان این فرآیند می باشد .

0

نظر بدهید

avatar