دوستی سر جای خودش ...

در طول عمر حرفه ای یک وکیل عده ای از دوستان هستند که کار حقوقی بسیار پیش پا افتاده ای دارند و از شما به عنوان دوستی که وکیل هم هست تقاضا می کنند که آنرا انجام دهید . اگر شما در سر این قصد را دارید که به آنها کمک کنید قبل از هر چیز میزان ارزش دوستی و رفاقت با او را و همچنین میزان فهم او دراین مورد که شما از چه پرونده های عظیمی میگذرید که کار کوچک اورا انجام دهید را بیازمایید .

نظر بدهید

avatar