حواستان به حرف هایی که موکل می زند باشد !

هرگز به موکلتان درباره ادعای او نسبت به رابطه حقوقی اش نسبت به مالی اعتماد نکنید .بسیار دقت کنید که رابطه حقوقی و قانونی موکل نسبت به ملک مورد ادعا میتواند به کلی ساختار ادعای او را در هم شکند پس وقت و انرژی خود را صرف اثبات ادعاهایی بکنید که قبلا نسبت به درستی و صحت آنها تحقیق لازم را به عمل آورده باشید.

0

نظر بدهید

avatar