فرم های ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت شعبه شرکتهای خارجی در ایران

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

مدارک ، زمینه های فعالیت و سایر شرایط

چکیده مطلب :

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.


 

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت در ایران دارند

مطابق با ماده واحده قانون قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی ، ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

زمینه های مجاز برای  فعالیت  شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

مطابق با آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی  مصوب ۱۳۷۸ شعب شرکتهای خارجی می توانند در زمینه های زیر اقدام به فعالیت نمایند :

 ۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

۲- انجام عملیات اجرایی  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .

۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

۵- افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری ُاسلامی ایران.

۶- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.

۷- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی  که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ،  بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .

چه مدارکی برای ثبت شعبه شرکت خارجی مورد نیاز است :

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه شرکت خارجی عبارتند از :

۱- اساسنامه  شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

۲- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

۳- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع  و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ثب شعبه شرکت خارجی

اشخاص ایرانی متقاضی ثبت شعبه شرکت خارجی چه مدارکی باید ارائه دهند

مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی اشخاص متقاضی ایرانی (حقیقی یا حقوقی) بایستی مدارک زیر را  به همراه  درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

۱- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴)  این آیین نامه .

(ماده ۴ آئین نامه : نماینده شرکت خارجی ،  شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف  شرکت طرف نمایندگی  را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد،  مسئولیت خواهد داشت.)

۲- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ،  اساسنامه شرکت و آگهی  تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

۳- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

۴- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین  تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

۵- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و  ضرورت اخذ نمایندگی.

۶- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

۷- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ثبت شعبه شرکت خارجی

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

۱-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند

۲-درخواست کتبی شرکت مادر

۳-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

۴-گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

  • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
  • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
  • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
  • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
  • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه

۵-  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

 ۶-تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.

 ۷-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 ۱-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲- درخواست کتبی شرکت مادر

۳-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

۴-گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

  • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
  • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
  • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
  • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
  • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

۵-ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

۶-تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده  باشد.

۷ - چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸-گزارش فعالیت نمایندگی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب ۱۳۷۲) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.

 

قوانین مرتبط با موضوع :

 

بازدیدکننده گرامی :

متن فوق حاصل تلاش و تحقیق نویسندگان گروه وکلای بین المللی اریکه عدل می باشد ، صمیمانه خواهشمندیم در صورت استفاده از آن در متون تحقیقی خود ، به مالکیت ادبی اثر ارج نهاده و حتما منبع را نیز ذکر بفرمایید . سپاسگذاریم.

 

2
نظر بدهید

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین رای