تماسهای از دست رفته

از همان ابتدا به موکلتان بیاموزید که در رابطه با تماسهای تلفنی باید چه انتظاری از شما داشته باشد. تماس های تلفنی را بلافاصله پاسخ دهید .اگر نمی توانید چنین کنید این وظیفه را به یکی از کارکنان خود محول کنید . موکلین پول فراوانی برای خدمات شما پرداخت می کنند و مستحق شایسته ترین توجهات هستند.

نظر بدهید

avatar