افتتاح حساب بانکی در Barclays انگلستان

وکالت در افتتاح حساب بانکی بارکلیز انگلیس

اریکه عدل پس از رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۵ به دنبال احساس نیاز بخش تجارت کشور ، با مذاکره مداوم با بانکهای اورپایی امتیاز افتتاح حساب بانکی بین المللی به نام ایرانیان را اخذ نموده است.

بستر کاملا قانونی

حساب بانکی انگلیس در بارکلیز  از طریق وکالت رسمی و بستر کاملا قانونی افتتاح می گردد.

اطلاعات پرداخت مستقل

حساب بانکی در بارکلیز انگلیس با کد سوییفت و آی بن مستقل به نام شخص صاحب حساب افتتاح می گردد .

حساب بانکی بین المللی

حساب بانکی انگلیس بین المللی است و برای افتتاح نیازی به اخذ اقامت و تابعیت اروپا یا کشور انگلیس ندارد .