افتتاح حساب بانکی بین المللی در کشور سوئیس

حساب بانکی در CIM BANQUE سوئیس

توسعه کسب و کار و بازرگانی ایرانی با افتتاح حساب بانکی بین المللی با اطلاعات پرداخت مستقل در سیم بانک سوئیس

بستر کاملا قانونی

حساب بانکی سوییس در سیم بانک از طریق وکالت رسمی و بستر کاملا قانونی افتتاح می گردد.

اطلاعات پرداخت مستقل

حساب بانکی در سوییس با کد سوییفت و آی بن مستقل به نام شخص صاحب حساب افتتاح می گردد .

حساب بانکی بین المللی

حساب بانکی سوییس بین المللی است و برای افتتاح نیازی به اخذ اقامت و تابعیت اروپا یا کشور سوییس ندارد .