آرای قضایی

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

نکته حقوقی رای

در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

با التفات به کلیه ی اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی باشند، با اختیارات حاصله از ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۱۲۸ مورخه ۷/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه (ف. ح.) با وکالت (الف. م.) و (ح. ص.) به طرفیت (ب. م.) و (ب. ر. ک.) به خواسته ابطال اوراق قرضه به شماره ۲۰۷۷۷۴۸۲ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه ی اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل  خواسته ضرورت داشته باشد و شخص خواهان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه بدون اخذ توضیح از مشارالیه نتواند انشای رأی نماید و از سوی دیگر می بایست موارد اخذ توضیح به موجب اخطاریه به اطلاع خواهان رسیده باشد. این در حالی است که در مانحن فیه موارد توضیح خواسته شده از ناحیه دادگاه که خواهان جهت ارایه ی توضیحات دعوت گردیده، در رابطه با اصل خواسته نبوده بلکه در رابطه با پرونده استنادی می باشد که این مورد از موارد ابطال دادخواست مدنظر قانون گذار نمی باشد؛ از این رو دادگاه با قبول لایحه ی اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست – عدم توضیح – ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

0

نظر بدهید

avatar