آرای قضایی

ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

نکته حقوقی رای

اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلا ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی ۳۶ هزار متر مربع از اراضی ۱۱ اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان دادگاه با توجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین و اینکه وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه ۱۸/۷/۸۹ دعوی خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده و در جلسه رسیدگی آتی نیز هیچ کدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند و بدون اخذ توضیح از طرفین، امکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده و به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید نظر خواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.)نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه ۳۰/۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است نظر به اینکه مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده در اخطاریه های مقید به وقت رسیدگی ۲/۹/۸۹ قید نگردیده بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفین فاقد مدلول ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند ه قابل انطباق می باشد، فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست - ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی - عدم حضور خواهان و خوانده در دادگاه

نظر بدهید

avatar