دانش نامه ها

تعریف تعهد

در تعریف تعهد مرسوم است که می گویند : «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد » این رابطه ، به اعتبار حق متعهد له ، طلب ، و به لحاظ التزام متعهد ، دین نامیده می شود .

اصطلاح تعهد به طور معمول در موردی به کار می رود که مدیون ، بنا به اراده خود ، عهده دار انجام یا خودداری از کاری شود . دیونی را که به موجب قانون بر افراد تحمیل می شود الزام می نامند .

در زبان حقوقی ما ، از واژه تعهد ، حق دینی مالی به ذهن می رسد که در اثر قرارداد کسی عهده دار آن شده است ولی نباید چنین پنداشت که تعهد اختصاص به امور مالی دارد زیرا تعهدی که اعضای انجمن خیریه یا علمی برای رسیدن به هدف های آن دارند ، یا تعهد هایی که زن و شوهر در برابر هم پیدا می کنند ، ممکن است جنبه مالی نداشته باشد .