اسناد تجاری

۱۰بهمن ۱۳۹۴
اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

در حقوق کشورها ، قانونگذار به خاطر برقراری اصل سرعت و دقت در معاملات بوسیله اسناد تجاری ،این اسناد را به اصول و اوصافی مزین نموده است که اسناد تجاری را از سایر اسناد مالی متمایز می سازد .اوصافی همچون تجریدی ، تنجیزی و قابل انتقال بودن در خصوص اسناد تجاری وجود دارد و از اصول حاکم بر اسناد تجاری می توان به اصول عدم توجه ایرادات ، استقلال امضاها و تعهد اشاره کرد . دقت داشته باشید که لفظ سند تجاری شامل چک ، سفته نیز می گردد لذا اصول فوق در خصوص آنها نیز جاری است .

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین