آرای وحدت رویه کیفری

۱۳تیر ۱۳۹۴

تمام آراء وحدت رویه کیفری تا سال ۹۴ رای شماره: ۶۳۴ – ۱۸/۳/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۷/۳۷ قابل تجدید نظر بودن قرار‌های کیفری از جمله منع تعقیب قرار‌های مذ کور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد قرارهایی است […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین