موسسات غیر تجاری

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری ۱-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی ۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد ۵-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران ۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

روش و مراحل ثبت موسسه ۱-کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. ۲-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا . ۳-تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا. ۴-چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

اساسنامه موسسه غیر تجارتی ماده ۱:نام و نوع موسسه ………………………………………………………………………………………………….. …. ماده ۲:موضوع موسسه : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ماده ۳:مرکز اصلی موسسه : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ماده ۴:سرمایه موسسه : ماده ۵:مدت موسسه :از تاریخ ………………… بمدت نامحدود. ماده ۶:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است . ماده ۷:هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین