ثبت شرکتها

۱۸بهمن ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

اگر قصد ثبت شرکت تجاری یا موسسه غیر تجارتی دارید و خواهان کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت و ساز و کار وبسایت اداره ثبت شرکتها هستید ، مطالعه راهنمای ثبت شرکتها به شما توصیه می گردد . راهنمای زیر کلیه مراحل ثبت شرکت در وبسایت ثبت شرکتها را در بر می گیرد .

۱۸بهمن ۱۳۹۴
شرکت مسئولیت محدود

– دونسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

۲- دونسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین

۳- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی

۴- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل ۳۵% سرمایه ) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی

۵- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری ۱-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده ۲-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده ۳-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی ۴-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد ۵-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران ۶-دو نسخه صورتجلسه مجمع […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

روش و مراحل ثبت موسسه ۱-کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا. ۲-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا . ۳-تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا. ۴-چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

اساسنامه موسسه غیر تجارتی ماده ۱:نام و نوع موسسه ………………………………………………………………………………………………….. …. ماده ۲:موضوع موسسه : ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ماده ۳:مرکز اصلی موسسه : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ماده ۴:سرمایه موسسه : ماده ۵:مدت موسسه :از تاریخ ………………… بمدت نامحدود. ماده ۶:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است . ماده ۷:هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر […]

۳۱مرداد ۱۳۹۴
ثبت شرکتها

امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ………………………. ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم : ۱-نام موسسه ۲-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد ۳-تابعیت:………………… ۴-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن :تهران – خیابان …………….کوچه ……………… پلاک ۵-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و […]

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین