فرانشیز

۲۴بهمن ۱۳۹۴
قرارداد فرانشیز

فرانشیز ها دو سره هستند ، اعطا کننده فرانشیزو دارنده امتیاز هر دو بر قسمت های مختلف کار کنترل دارند ، به طور مثال در مک دونالد ، اعطا کننده فرانشیز مسائلی همچون آموزش ،تبلیغات ، نظارت و بازرسی را در قبال مبلغی که به صورت پیش پرداخت از سوی دارنده امتیاز و همچنین در قبال حق امتیاز به صورت مستمر تادیه می شود انجام می دهد.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین