شرکت مسئولیت محدود

۱۸بهمن ۱۳۹۴
شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین