بازخرید کردن ، قوانین و مقررات بازخرید ، بازخرید شدن کارمند

همه چیز درباره بازخرید شدن کارمند

چگونه باید خود را بازخرید کرد ؟ روال بازخرید شدن چگونه است ؟ قوانین و مقررات بازخریدی چیست ؟ و ...  اگر شما هم با این سوالات مشغول هستید با ما همراه باشید . در این پست اریکه عدل به بحث بازخرید شدن کارمند خواهیم پرداخت . بازخریــد خدمت عبارت اســت از اینکه دولت یا موسســه استخدام کننده بدون بازنشســته کردن مستخدم، سنوات خدمتی او را در ازای مبلغــی بخــرد و بدین وســیله خدمت وی خاتمه یابد. به طور کلی فردی می‌تواند بازخرید شــود که واجد شرایط بازنشســتگی نباشــد. چنین شــخصی با درخواســت مستخدم و موافقــت رئیس واحــد می‌تواند بازخرید شــود، در این صورت حقوق بازنشستگی به او تعلق نخواهد گرفت. شرایط بازنشستگی در مــاده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشــوری پیش بینی شــده است. اگر کسی دارای این شرایط باشد، نوبت به بازخرید خدمت نمی‌رسد، بلکه بازنشسته می‌شود.

تقاضای کارمند مبنی بر بازخرید شدن

مســتخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عنوان‌های مشابه هستند، از اداره خود به صورت کتبی درخواســت بازخرید خدمت کنند.

در صورتی اداره دولتی با درخواســت آن‌ها موافقت خواهد کرد که شرایط زیر وجود داشته باشد:

◄ کارگر و مشمول قانون کار نباشند.

◄ به سن بازنشستگی نرسیده باشند.

لازم به توضیح اســت که بر اســاس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشــوری، دستگاه اجرایی با داشــتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند:

الــف- حداقــل ۳۰ ســال ســابقه خدمــت بــرای مشــاغل غیرتخصصی و ۳۵ ســال برای مشــاغل تخصصی با تحصیلات دانشــگاهی کارشناسی ارشــد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب- حداقل ۶۰ ســال ســن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق. شــرط ســنی مزبور در بند ب برای متصدیان مشــاغل ســخت و زیان آور و جانبــازان و معلولان تا پنج ســال کمتر اســت و شرط ســنی برای زنان منظور نمی‌شود. در مشاغل غیرتخصصی مشغول فعالیت باشــند: شرایط بازخرید کارمندانی که مشــاغل تخصصی دارند دشوارتر اســت. دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای ۶۵ ســال ســن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت هستند، بازنشسته کنند.

سقف ســنی برای متصدیان مشاغل تخصصی ۷۰ سال است. این کارمندان تخصصی که ســابقه خدمت آن‌ها کمتر از ۲۵ سال اســت، در صورتی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رســیدن به ۲۵ سال سابقه، ادامه خدمت دهنــــد و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.

کارکنان همــه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام اســت، می‌توانند از این حق اســتفاده کنند. (تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشــــوری) در این صورت معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال ســابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کســر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.

عــلاوه بر این دولــت می‌تواند به تقاضای « مســتخدم آماده به خدمت» سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخـــدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از همه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان پرداختـــه به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. لازم به توضیح است که آماده به خدمت حالت مستخدمی است که شغلـــــی را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع خدمت است.

کارکنان تا قبل از موافقت با بازخریدی باید در محل اشتغال خودفعال باشند در غیر این صورت چنانچه غیبت داشته باشنــــــد با آنها بر اساس قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

تصمیم اداره در خصوص بازخرید کردن

کارمندان رســمی دستگاه‌های اجرایی در حالات زیــــــــر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند

  • انحلال دســتگاه اجرایی ذی ربط
  • حذف پست سازمانی کارمندان
  • نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق
  • کارمندانی که براســاس تصمیم مراجع مذکور در هیئت رســیدگی به تخلفات اداری یا مراجــع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.

تبدیل شــدن وضعیت اســتخدامی به آماده به خدمت ممکن اســت منجر به بازخرید کارمندان شود. تبصره ۱ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشــوری در این خصوص می‌گوید: در دوران آمادگی بــه خدمت، به کارمنــدان مزبور حقــوق ثابت پرداخت خواهد شــد و در صورت عدم اشــتغال در دستگاه‌های اجرایی دیگــر، کارمندان آمــاده به خدمت در صورت دارا بودن شــرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مســتمر به ازای هر ســال سابقه خدمـــــت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.

کارمندان رســمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایــی که تمامی یا بخشــی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار شده هم ممکن است با بازخرید سنوات خدمت مواجه شوند.

بازخریدی و کارکنان کم کار

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، روش دیگری را برای بازخریــد خدمت کارکنان دولت پیش بینی کرده اســت. به موجب این ماده قانونی، کارمندان به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب بازخرید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در توضیح این شــکل از بازخرید خدمت می‌گوید: کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل‌های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از ۵۰ درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشــــد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می‌شوند.

 تنبیه انضباطی

بازخرید خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کارمندی به تکرار تخلفاتی مثل گرفتن رشــوه، سوءاستفاده از مقام اداری، اســتفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق المشــاوره، هدیه و موارد مشابه کند پرونده وی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و مجازات‌هایی که برای وی در نظر گرفته می‌شود، اخراج، انفصال دائم یا بازخرید خدمــت خواهد بود. علاوه بر این تنبیه‌های انضباطی، وی باید در انتظار مجازات‌های قانونی هم باشــد. در قانون رســیدگی به تخلفــات اداری هم، یکــی از مجازات‌هایی که بــرای کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است، بازخرید خدمت است.

بازگشت به کار

ســؤالی که ممکن اســت پیش آید این است که آیا راهی هست که کارمند بازخرید شــده به کار خود برگردد؟ پاســخ منفی است و ممنوعیت بازگشــت به کار این کارمنــدان در قوانین مختلفی مورد تاکید قرار گرفته اســت. یکی از آخریــن قوانینی که به این موضوع تاکید داشته اســت، قانون برنامه پنجم توسعه است که در بند (ب) ماده ۶۵ مقرر می‌کند: هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبـازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یــــــــا هر دستگاهی که به نحوی از انحای از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنــوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است

 

نظر بدهید

2 دیدگاه فعال "همه چیز درباره بازخرید شدن کارمند"

avatar
مرتب کردن بر اساس:   جدید ترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
امیر مسعود
کاربر مهمان

من با بیست سال سابقه در بانک ملی ایران بدون کوچکترین تخلفی میخام تقاضای بازخریدی بدم چقدر حق و حقوق به من تعلق میگیره میگن بهتره غیبت کنی تا از دیوان عدالت اداری بتونی سنوات بگیری.ممنون

بهروز
کاربر مهمان

سلام ، آیا کارمندی که رسمی - ازمایشی است می تواند درخواست بازگشت به پیمانی را بدهد؟

wpDiscuz