افتتاح حساب بانکی بین المللی در بانک میلینیوم کشور پرتغال

Millennium BCP in Portugal

افتتاح حساب بانکی بین المللی در میلینیوم پرتغال ٬‌ بزرگترین بانک خصوصی کشور پرتغال و معتبر ترین مجموعه مالی منطقه به نام ایرانیان در بستر کاملا قانونی